საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

კვლევითი პროექტები

,,არქეოლოგიური და ინტერდისიპლინური კვლევები სამშვილდის ნაქალაქარზე 2021 წელს"

დემოკრატიზაცია დესეკურიტიზაციის გზით: ლუსტრაციის პრაქტიკა და კავშირი დემოკრატიულ მმართველობასთან სომხეთსა და საქართველოში

სამშვილდის ციტადელის ,,ჩრდილოეთის სასახლის'' არქეოლოგიური გათხრები და სიონის უბნის არქეოლოგიური კვლევა

,,კაზრეთის ორთვალა მღვიმის არქეოლოგიური კვლევები"

ტექნიკური და სოციალური ინოვაციები კავკასიაში: ევრაზიის სტეპსა და ადრეულ ქალაქებს შორის ძვ.წ. IV და III ათასწლეულებში

არქეოლოგიური და ინტერდისიპლინური კვლევები სამშვილდეში

კაზრეთის ორთვალა მღვიმის არქეოლოგიური კვლევები

სამშვილდის ციტადელის და სიონის უბნის არქეოლოგიური კვლევა

დეტალური პროექტები და სამშენებლო ზედამხედველობა თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მდგრადი კონსერვაციისა და ობიექტების განვითარებისთვის (ზაკაგორის კომპლექსის ისტორიული ციხის რეაბილიტაციის ჩათვლით)

სამშვილდის სამეფო აბანოების არქეოლოგიური კვლევა და კონსერვაცია

ახალი სასწავლო კურსის - "ჰოლოკოსტი და გენოციდი ვიშეგრადის ქვეყნებში" -შექმნა და სწავლება

ქართულად თარგმნა და გამოცემა წიგნის:Narrative Of The Life Of Frederick Douglass, An American Slave. Written by Himself", წიგნის თარგმნის პროგრამის ფარგლებში.

"საერთაშორისო საგაზაფხულო სკოლა „აფხაზეთი: შუა საუკუნეებიდან დღემდე (კულტუროლოგიურ-ისტორიული ასპექტები“)"

რიჩარდ პაიპსის მკვლევართა გრანტი

უნივერსიტეტების პარტნიორობის პროგრამა ჰოლოკოსტის სწავლებაში

გრამატიკულ კატეგორიათა ფორმირების ისტორიისათვის

თემატურ სივრცეთა კონსტრუირების მეთოდოლოგია

სკოლამდელი დაწესებულებების თანამშრომელთა პროფესიულ განვითარება

ერთმანეთზე ზრუნვა უკეთეს მომავალს ქმნის

ციფრული კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობა

სოციალურ პასუხისმგებლობასა და ციფრულ კომპეტენციებზე დაფუძნებული ჭკვიანი სოფელი

საბაზისო განათლების პროგრამა

მასწავლებელთა დაკვირვებისა და მენტორობის პროგრამა

გაეროს ჩართულობა კვიპროსის პრობლემისა და აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარების საკითხში -შედარებითი ანალიზი

სამაგისტრო პროგრამის მომზადება "European Media and Communication Studies"

სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერებისა და მხარდაჭერის კუთხით მათ შორის შრომითი მიგრანტი მშობელი ოჯახებისთვის

ელიფსური და პარაბოლური სისტემების ხანგრძლივი დინამიკა, რომელიც მოიცავს ანომალიურ დიფუზიას და შეუქცევადობას

ჰომოლოგია, ჰომოტოპია და კატეგორიული ინვარიანტები ჯგუფებში და არასოციაციურ ალგებრებში

მათემატიკის საოცარი სამყარო

ფოროვან გარემოში სითხის დინების ინტერდისციპლინური შესწავლა მრავალფაზიანი რიცხვითი სიმულაციისა და ლაბორატორიული ექსპერიმენტებით

ელექტრომაგნიტური ტალღის გავრცელება პლაზმისა და მეტამასალის კომპოზიტში

მკვრივი კვარკის მატერიის შესწავლა ეფექტური ველის თეორიების მეშვეობით

ფეიერის, რისის და ნორლუნდის ლოგარითმული საშუალოები ჰარდის მარტინგალურ სივრცეებზე

ახალი ბიოდეგრადირებადი PLGA მაგნიტური ნანონაწილაკის მომზადება თიორიდაზინის იმობილიზაციისთვის: PLGA ნანო-კონსტრუქტები თიორიდაზინის მიწოდებისა და კიბოს თერაპიისთვის

ნანოსტრუქტურული ჰიპერგანშტოებული პოლიმერით ლეგირებული ჰიდროგელის კომპოზიტის სინთეზი კიტოზანის ბაზაზე, მედიკამენტის მიწოდების სისტემისა და კიბოს თერაპიისთვის

იუჯი-ჯანდაცვის ინოვაციური პლატფორმა

სუიციდში დახმარების პრობლემატიკა ქართულ და გერმანულ სისხლის სამართალში

სისხლის სამართალი და ადამიანის უფლებები

John Witte Jr., Joel A Nichols.Religion and the American Constitutional Experiment - წიგნის თარგმნა

ნდობის მშენებლობისათვის ქართულ-აფხაზურ ბიზნეს ურთიერთობების პერსპექტივების შეფასება

ნდობა კონფლიქტის გარეშე

იყავი მზად დემოკრატიული ცხოვრებისათვის

დევნილი გოგონების ეკონომიკური გაძლიერებისა და მდგრადი მეწარმეობის მხარდაჭერა

საგამომგონებლო ცენტრის ჩამოყალიბება უნივერსიტეტში

„ჯანსაღი გარემო შეზღუდვების გარეშე“

საწარმოთა მხარდაჭერის პროგრამების ჩამოყალიბება საქართველოს უნივერსიტეტში

სოციალური მედიის საუკეთესოდ გამოყენება ვაქცინაციის ნდობისა და ათვისების გაზრდის მიზნით

მედდების ხმის ადვოკატირება უკრაინაში, საქართველოში და სომხეთში - პროექტი NEST.

ძუძუს კიბოს მკურნალობის შემდგომი ფსიქოემოციური ძუძუს კიბოს მკურნალობის შემდგომი ფსიქოემოციური მდგომარეობისა და სტიგმატიზაცია-სოციალიზაციის ასპექტების შეფასება

სოციალური მედიის საუკეთესოდ გამოყენება ვაქცინაციის ნდობისა და ათვისების გაზრდის მიზნით

ჰომოლოგია, ჰომოტოპია და კატეგორიული ინვარიანტები ჯგუფებში და არასოციაციურ ალგებრებში

საქართველოსა და სომხეთში გარემოს უსაფრთხოების სასწავლო პროგრამების განვითარება

თერმოდრეკადი პიეზოელექტრული სტრუქტურების იერარქიული მოდელების აგება და გამოკვლევა

კოდირებული მრავალგანზომილებიანი ინდექსმოდულაცია 6G უსადენო ქსელებისათვის

"მეცნიერება იწყება სკოლიდან"

ქმედების სისხლისსამართლებრივი შეფასება საზოგადოებრივი და კულტურული ფაქტორების გათვალისწინებით

ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგების შეფასება და პროგნოზირება

XVIII - XIX საუკუნის ქართული დაზგური პორტრეტული მხატვრობის კოლექციის ინტეგრირებული კვლევა

ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის პრევენციისთვის საქართველოს შესაძლებლობების გაძლიერება

საუნივერსიტეტო კვლევების განვითარების პროგრამა

საქართველოს 7 საოცრება

ქართული ფილოსოფიის განვითარება მეოცე საუკუნეში

„ქართული ისტორიული აზრის განვითარების ისტორია XVIII-XX სუკუნეები (ვახუშტი ბაგრატიონიდან ივანე ჯავახიშვილამდე)“

საქართველო XI-XV საუკუნეებში

მხატვარ გიგო გაბაშვილის შემოქმედებითი მემკვიდრეობის კვლევა

შიდა ქართლის ძეგლებზე არსებული ძველი ქართული ეპიგრაფიკის ნიმუშები. (კასპის მუნიციპალიტეტი)

საქართველო XI-XV საუკუნეებში

არმაზი - წინაქრისტიანული ქართლის უზენაესი ღვთაება

საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა XIX-XX საუკუნეებში

აფხაზეთის სოფელი XIX-XX საუკუნეებში (ისტორიულ-ეთნოლოგიური გამოკვლევა)

ეროვნულ წმინდანთა გამოსახულებები შუა საუკუნეების ქართულ ხელოვნებაში

ეკლესიასტეს თარგმანებათა გელათური ვერსია

ოკუპირებული ტერიტორიების ხელნაწერი მემკვიდრეობა – ორენოვანი ინტეგრირებული გამოცემა და გამოფენა

სასამართლო მედიცინა

"საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმების" სამართლებრივი განზომილების კვლევის წყაროები

ახალგაზრდები უკეთესი მომავლისა და უსაფრთხო თანაარსებობისთვის

აფხაზთა მუჰაჯირობა (რუსულ ენაზე))

ქართული თურქოლოგია (ისტორიოგრაფია)

ქართული ნათარგმნი ჰაგიოგრაფიული ძეგლები.

ძველი საქართველოს საგვარეულოები _ ისტორიები და პორტრეტები (ფერწერული გამოსახულებები _XI-XVIII), საგვარეულო ეკლესიები, საძვალეები. გურიელები და მათი საეკლესიო მოხატულობები.

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორია (XIX-XX სს.)

იაკობ ცურტაველის ,,შუშანიკის წამება“

მხატვრული ტექსტის ანალიზი - ჯეიმს ჯოისის შემოქმედება

ეკონომიკური დანაშაულები-გამოწვევები თეორიასა და პრაქტიკაში

აკომოდაციის თავისებურებანი ქართულ დიასპორაში

"ინვესტმენტის საფუძვლები - შეფასება და მენეჯმენტი" სახელმძღვანელოს თარგმნა

კიბოს ტერმინალურ ფაზაში მყოფ პაციენტთა სიცოცხლის ბოლო დღეებში სისტემების მიხედვით სასიცოცხლო მაჩვენებლების ეპიდემიოლოგიური შეფასება

კრიტიკული დისკურსის ანალიზი როგორც გენდერული სტერეოტიპების კვლევის კონცეპტუალური ჩარჩო პოლიტიკურ, ბიზნეს და მედია დისკურსში

სამართლებრივი განსაზღვრულობის პრინციპი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით

Post COVID-19 workplace: mediating effect of psychological contract (PC) on the relationship between emotional intelligence (EI) of the strategic human resources managers (SHRM) and organizational commitment (OC) in Higher Education Institutions: A 3-country perspective

ქართულ-თურქული რწმენა -წარმოდგენები და რიტუალები შუა აზიის ხალხების ფოკლორის ჭრილში

შესავალი ქართული ეკლესიის ისტორიაში (სახელმძღვანელო)

კოვიდ 19-ის გავლენა ბიზნეს და ფინანსურ რისკებზე მცირე და მსხვილ კორპორაციებში

ორგანიზაციული კულტურის მამოტივირებელი ეფექტები

რეაგირების პროგრამიდან (DR) მიღებული სარგებლის შეფასება საქართველოს სხვადასხვა კლიმატურ ზონებში საცხოვრებელი PV ინსტალაციების მაგალითზე

კომპანიის ფინანსური მოდელირება

განახლებადი ენერგოსისტემების ათვისება და მოქნილი მოთხოვნა, როგორც საქართველოს ენერგოსისტემის რესურსი

ევროპის და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (სახელმძღვანელო)

ევროპის და ამერიკის ქვეყნების ახალი ისტორია (სახელმძღვანელო)

საკორპორაციო სამართალი სამოსამართლო სამართალში

მშობელ-მასწავლებელთა პარტნიორული ურთიერთობის ბარიერები და მათი დაძლევის გზები

გიორგი (გოგი) ჩახავას არქიტექტურული მემკვიდრეობა

მშობელ-მასწავლებელთა პარტნიორული ურთიერთობის ბარიერები და მათი დაძლევის გზები

ფუნქციათა სივრცეები და ინტეგრალური ოპერატორები ლის ჯგუფებზე

ჰომოლოგიური ალგებრა და ჯვარედინა მოდულების ახალი ინვარიანტები

მოძრავი მანიფოლდები

ალგებრების ჯვარედინა მოდულების ჰომოლოგიები და ახალი ინვარიანტები.

ფეიერის და T საშუალოების კრებადობა და შეჯამებადობა ჰარდის მარტინგალურ სივრცეებში

კრებადობის ოპტიმალური მამრავლები და წრფივ ფუნქციონალთა მიმდევრობები ბანახის სივრცეებზე

შერეული სასაზღვრო ამოცანები კუთხოვან არეში

ნიკო კეცხოველის სახელობის სტიპენდია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით

ფეიერის და T საშუალოები ცვლადმაჩვენებლიან ჰარდის მარტინგალურ სივრცეებში

ქართული ჟურნალების ენობრივი პოლიტიკა („ცისკარი“, „მნათობი“, „კრებული“)

რელიგია, რევოლუცია და ძალაუფლება აპოკალიფსურ მოლოდინთა გარემოში (ალექსანდრე ქუთათელის “გვალვა”)

ვლადიმირ ბენეშევიჩი და ქართული ეკლესია

სულხან-საბა ორბელიანი და ეკლესია

სოციალური ქსელები, როგორც გამოწვევა სისხლის სამართალში

სასაზღვრო ამოცანები კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებებისათვის არეეებში არაგლუვი საზღვრით

მათემატიკის საოცარი სამყარო

ქართული ეკლესიის ისტორია (სახელმძღვანელო)

საერთაშორისო და ევროპული გავლენები ქართულ მატერიალურ სისხლის სამართალზე

ქართული ეკლესიის ისტორია (სახელმძღვანელო)

სამშვილდის ციტადელის ჩრდილოეთის სასახლის არქეოლოგიური და ინტერდისციპლინური კვლევა

კაზრეთის ორთვალა მღვიმის არქეოლოგიური და ინტერდისციპლინური კვლევები

კაზრეთის ორთვალა მღვიმის ობსიდიანისა და კერამიკული მონაპოვარის პეტროგრაფიული და არქეომეტრული კვლევები

ზაკაგორის ციხის აეროფოტოგადაღება, ფოტოგრამეტრია და არქეოლოგიური კვლევები

ამერიკის ნუმიზმატთა ასოციაციაში დაცული ქართული ნუმიზმატიკური განძის კვლევა-პუბლიკაცია

საპენსიო რეფორმა საქართველოში - შედეგები და გამოწვევები

ელექტრომაგნიტური რეზონანსები პერიოდულ სტრუქტურებში

ელექტრომაგნიტური ტალღების გავრცელების ინტერდისციპლინარული კვლევა პლაზმისა და მეტამასალების კომპოზიტში #STEM-22-192

სითხის ნაკადის ინტერდისციპლინარული კვლევა ფოროვან მასალაში მრავალფაზიანი რიცხვითი სიმულაციის და ექსპერიმენტის საშუალებით

საქართველოში მოზარდი Cynanchum acutum მიწისქვეშა ნაწილების ფიტოქიმიური და ბიოლოგიური შესწავლა

საქართველოში მოზარდი Smilax excelsa - ეკალღიჭის ფიტოქომიური კვლევა ფარმაკოლოგიური პოტენციალის შესწავლისათვის

საქართველოში მოზარდი Smilax excelsa - ეკალღიჭის ფიტოქომიური კვლევა ფარმაკოლოგიური პოტენციალის შესწავლისათვის

პიროვნული თვითგანსაზღვრის თავისუფლება - რელიგიის გამოხატვის თავისუფლება

კონსტიტუციური შეთანხმება

საქართველოს უნივერსიტეტის უცხოენოვანი სტუდენტების ძილის დარღვევების კვლევა დეპრესიულობისა და სტრესოგენური ფაქტორების გათვალისწინებით: 1. პრეკოვიდური კვლევა 2. კვლევა კოვიდის პირობებში 3. პოსტკოვიდური კვლევა

ქიმიოთერაპიის თანმხლები პირის ღრუსმხრივი გართულებების რისკ-ფაქტორების შეფასება მწვავე ლეიკემიით დაავადებულ 7 წლამდე ასაკის ბავშვებში

ონლაინ აფთიაქის გამოყენების თაობაზე ინფორმირებულობის დონის შეფასება, საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს შორის

რვაპოლუსიანი კუთხითრხევადი ელექტრომაგნიტური ვიბრომანქანის დმუშავება და კვლევა

პოლიფენოლური და მაკროციკლური რეცეპტორები გაუმჯობესებული ფარმაკოკინეტიკური თვისებებით წამლის მიწოდების სისტემისთვის

ფტორიდ-K2O-ZnO-დოპირებული 45S5 ბიომინა/ქიტოზანის კომპოზიტების პოტენციური სტომატოლოგიური გამოყენება

მაგნიტური ნანონაწილაკების შეფასება სიმსივნის სამკურნალოდ ეფექტური SAR სიდიდით

მოლეკულური რეცეპტორები გამიზნული ნეიროდეგენერაციული დაავადებებისთვის - სინთეზი და კვლევა

აკუსტიკური ტალგის გავრცელების პროცესის შესწავლა არაერთგვაროვან გარემოში.

იშვიათი პროცესები

საქართველოში აუდიტისა და აღრიცხვის რეფორმა შეფასება

პლატფორმების ეკონომიკაში ბიზნეს პროცესების ანალიზი

თავისუფალი ვაჭრობის გავლენა საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაზე

Digitalization of the Marketing strategy as SME’s Sustainable Development Guarantee

The impact of the Russia-Ukraine war on the Georgian real estate market

გადაწვის ეფექტების გავლენა აუდიტორების საქმიანობაში

მარკეტინგ მენეჯმენტის გაციფრულების სტრატეგიები პოსტპანდემიურ პერიოდში (ქართული ტურისტული კომპანიების მაგალითზე)

დივერსიფიცირებული მართვის პრაქტიკა საქართველოს სოციალურ საწარმოებში

ნარჩენი აგროქიმიკატების განსაზღვრა კვების პროდუქტებში მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფია-მას-სპექტრომეტრიის გამოყენებით (სურსათის უვნებლობის კვლევები მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფია-მას-სპექტრომეტრიის გამოყენებით)

ტრანზიციის სამი ათწლეული: ინსტიტუტები, ეკონომიკური განვითარების შედეგი და კეთილდღეობის გადანაწილება

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მოლაპარაკე ტურისტული ობიექტები

საქართველოს სტარტაპეკოსისტემა, გამოწვევები და პერსპექტივები

„ანტი-დემოკრატიული ულტრამემარჯვენეობის ტრანსნაციონალიზაცია: მახასიათებლები და მექნიზმები აღმოსავლეთ ევროპის მაგალითზე.“

პროპაგანდისტული საკომუნიკაციო აქტივობები და მათი გავლენა (ნეგატიური/პოზიტიური) აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის ურთიერთობების ჩამოყალიბების პროცესზე, საზოგადოებრივი აზრის - საზოგადოების განწყობის ფორმირების კუთხით

ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის (საოკუპაციო ხაზის) დაუცველობის შემცირება – საოკუპაციო ხაზთან არსებული ვითარების შესწავლა და ადრეული გაფრთხილების, ინფრასტრუქტურის განვითარების, საპოლიციო საქმიანობის, ადგილობრივი უსაფრთხოების და სოციალური განზომილების კუთხით საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების შეფასება

Line Managers’ Involvement In Human Resource Activities: A Case Study In West Midlands

ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა, ჯანმრთელობა და ხანდაზმულობა

თანამედროვე მაკროეკონომიკა

ფუნქციათა სივრცეები, და კლასიკური ინტეგრალური ოპერატორები ლოკალურად კომპაქტურ აბელის ჯგუფებზე

ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა, ჯანმრთელობა და ხანდაზმულობა

ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა, ჯანმრთელობა და ხანდაზმულობა

ბაქტერიოფაგების მიმართ გამომუშავებული სპეციფიკური იმუნური პასუხის შესწავლა საშარდე გზების ინფექციების მქონე პაციენტებში ჩატარებული ფაგოთერაპიის შემდეგ (1-ლი ფაზა)

შემოსაზღვრული ოპერატორები ჰარდის მარტინგალურ სივრცეებზე

ეროვნული მდგრადობის კონცეფციის კონცეპტუალიზაცია და ინსტრუმენტალიზაცია

ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის (საოკუპაციო ხაზის) დაუცველობის შემცირება – საოკუპაციო ხაზთან არსებული ვითარების შესწავლა და ადრეული გაფრთხილების, ინფრასტრუქტურის განვითარების, საპოლიციო საქმიანობის, ადგილობრივი უსაფრთხოების და სოციალური განზომილების კუთხით არსებული ვითარების შეფასება და საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლა.

The Effect of Service Leadership on Adaptive Selling, Customer Orientation, In-Role Performance and Service Recovery Performance

The importance of gender equality and women’s empowerment to the sustainable growth of Azerbaijan

მოზარდთა დეპრესიის და შფოთვის დონე პოსტ კოვიდურ ვითარებაში

ეკონომიკური თეორია როგორც პოლიტიკური პრობლემების გადაჭრის ხელობა

სამედიცინო პერსონალის შრომითი კმაყოფილება, პიროვნული პასუხისმგებლობა და პროფესიული გადაწვა

აშშ 1914-21 წლების ქართული პრესის ფურცლებზე

Fostering Regional and Local Development in Georgia, Phase 2

რთული სისტემების სტრუქტურული ანალიზი

მრავალფუნქციური პერსონალის შეფასების, შერჩევისა და მართვის სისტემის დაპროექტება

საქართველოს ტურისტული პოტენციალის კვლევა და ტურიზმის გეომონაცემთა ბაზის შექმნა

International West Asian Congress of Tourism Research

სისტემების სტრუქტურული ანალიზის ლოგიკურ-ალბათური მეთოდების კომპიუტერული პროგრამული კომპლექსის შექმნა

მრავალბირთვიანი პროცესორების საიმედოობის კვლევა და სტრუქტურული ანალიზი

უპილოტო საფრენი აპარატების საფრენოსნო მახასიათებლების გაუმჯობესება

ძალადობის ლეგიტიმაცია. მასა, პანიკა და ხელისუფლება კოვიდ-19-ის პანდემიის დროს

საქართველოს უსაფრთხოების და თავდაცვის ოპტიმალური სისტემის მოწყობის კვლევითი პროექტი

მძიმე მეტალების მიგრაციის შესწავლა სარწყავი წყლიდან მცენარეში

ფსევდოდიფერენციალური განტოლებები ლის ჯგუფებზე და გამოყენებები

შუა საუკუნეების ქართული ჭედური ხელოვნება

ქართული ენის ირანულ ნასესხობათა ეტიმოლოგიური ლექსიკონი

ინგლისურენოვანი პროფესიული კომუნიკაციის ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული დამოუკიდებელი სწავლის პროგრამის კონსტრუირების პრინციპები

მხატვარი რადიშ თორდია

რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში

ადამიანი და ეპოქა - რაფიელ ერისთავი 200

დეპორტირებული მესხების ეთნიკური იდენტობის პრობლემა ანტალიის მაგალითზე

განათლება მომავლისთვის

ქართულ-თურქული რწმენა -წარმოდგენები და რიტუალები ქართველი და თურქულენოვანი ხალხების ფოლკლორისა და ეთნოგრაფიული მონაცემების ჭრილში(შეპირისპირებითი კვლევა)

ალტრუიზმისა და ტოლერანტობის კამპარატიული კვლევა ენობრივ ცნობიერებაში: კულტურის, ასაკისა და გენდერის გავლენა კონცეპტთა ვარიაბელურობაზე

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა