საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

კვლევითი პროექტები

,,არქეოლოგიური და ინტერდისიპლინური კვლევები სამშვილდის ნაქალაქარზე 2021 წელს"

ხელმძღვანელი: ბერიკაშვილი დავით

დემოკრატიზაცია დესეკურიტიზაციის გზით: ლუსტრაციის პრაქტიკა და კავშირი დემოკრატიულ მმართველობასთან სომხეთსა და საქართველოში

ხელმძღვანელი: ძებისაშვილი შალვა

სამშვილდის ციტადელის ,,ჩრდილოეთის სასახლის'' არქეოლოგიური გათხრები და სიონის უბნის არქეოლოგიური კვლევა

ხელმძღვანელი: ბერიკაშვილი დავით

,,კაზრეთის ორთვალა მღვიმის არქეოლოგიური კვლევები"

ხელმძღვანელი: ბერიკაშვილი დავით

ტექნიკური და სოციალური ინოვაციები კავკასიაში: ევრაზიის სტეპსა და ადრეულ ქალაქებს შორის ძვ.წ. IV და III ათასწლეულებში

ხელმძღვანელი: ჭაბაშვილი ლევან

არქეოლოგიური და ინტერდისიპლინური კვლევები სამშვილდეში

ხელმძღვანელი: ბერიკაშვილი დავით

კაზრეთის ორთვალა მღვიმის არქეოლოგიური კვლევები

ხელმძღვანელი: ბერიკაშვილი დავით

სამშვილდის ციტადელის და სიონის უბნის არქეოლოგიური კვლევა

ხელმძღვანელი: ბერიკაშვილი დავით

დეტალური პროექტები და სამშენებლო ზედამხედველობა თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მდგრადი კონსერვაციისა და ობიექტების განვითარებისთვის (ზაკაგორის კომპლექსის ისტორიული ციხის რეაბილიტაციის ჩათვლით)

ხელმძღვანელი: ბერიკაშვილი დავით

სამშვილდის სამეფო აბანოების არქეოლოგიური კვლევა და კონსერვაცია

ხელმძღვანელი: ბერიკაშვილი დავით

ახალი სასწავლო კურსის - "ჰოლოკოსტი და გენოციდი ვიშეგრადის ქვეყნებში" -შექმნა და სწავლება

ხელმძღვანელი: ჩიკვაიძე ცირა

ქართულად თარგმნა და გამოცემა წიგნის:Narrative Of The Life Of Frederick Douglass, An American Slave. Written by Himself", წიგნის თარგმნის პროგრამის ფარგლებში.

ხელმძღვანელი: ჩიკვაიძე ცირა

"საერთაშორისო საგაზაფხულო სკოლა „აფხაზეთი: შუა საუკუნეებიდან დღემდე (კულტუროლოგიურ-ისტორიული ასპექტები“)"

ხელმძღვანელი: ქართველიშვილი მარიამ

რიჩარდ პაიპსის მკვლევართა გრანტი

ხელმძღვანელი: კიკნაძე ვაჟა

უნივერსიტეტების პარტნიორობის პროგრამა ჰოლოკოსტის სწავლებაში

ხელმძღვანელი: ჩიკვაიძე ცირა

გრამატიკულ კატეგორიათა ფორმირების ისტორიისათვის

ხელმძღვანელი:

თემატურ სივრცეთა კონსტრუირების მეთოდოლოგია

ხელმძღვანელი: ჩხეიძე მაია

სკოლამდელი დაწესებულებების თანამშრომელთა პროფესიულ განვითარება

ხელმძღვანელი: ბარამიძე სოფიკო

ერთმანეთზე ზრუნვა უკეთეს მომავალს ქმნის

ხელმძღვანელი: ჯღამაძე ნინო

ციფრული კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობა

ხელმძღვანელი: ჯღამაძე ნინო

სოციალურ პასუხისმგებლობასა და ციფრულ კომპეტენციებზე დაფუძნებული ჭკვიანი სოფელი

ხელმძღვანელი: ბარამიძე სოფიკო

საბაზისო განათლების პროგრამა

ხელმძღვანელი: მწარიაშვილი ჯონი

მასწავლებელთა დაკვირვებისა და მენტორობის პროგრამა

ხელმძღვანელი: მწარიაშვილი ჯონი

გაეროს ჩართულობა კვიპროსის პრობლემისა და აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარების საკითხში -შედარებითი ანალიზი

ხელმძღვანელი: ჯაფარიძე გიორგი

სამაგისტრო პროგრამის მომზადება "European Media and Communication Studies"

ხელმძღვანელი: კალაძე ნათია

სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერებისა და მხარდაჭერის კუთხით მათ შორის შრომითი მიგრანტი მშობელი ოჯახებისთვის

ხელმძღვანელი: ბურდული ნანა

ელიფსური და პარაბოლური სისტემების ხანგრძლივი დინამიკა, რომელიც მოიცავს ანომალიურ დიფუზიას და შეუქცევადობას

ხელმძღვანელი: დუდუჩავა როლანდ

ჰომოლოგია, ჰომოტოპია და კატეგორიული ინვარიანტები ჯგუფებში და არასოციაციურ ალგებრებში

ხელმძღვანელი: ხმალაძე ემზარ

მათემატიკის საოცარი სამყარო

ხელმძღვანელი: დუდუჩავა როლანდ

ფოროვან გარემოში სითხის დინების ინტერდისციპლინური შესწავლა მრავალფაზიანი რიცხვითი სიმულაციისა და ლაბორატორიული ექსპერიმენტებით

ხელმძღვანელი: წიკლაური დავით

ელექტრომაგნიტური ტალღის გავრცელება პლაზმისა და მეტამასალის კომპოზიტში

ხელმძღვანელი: წიკლაური დავით

მკვრივი კვარკის მატერიის შესწავლა ეფექტური ველის თეორიების მეშვეობით

ხელმძღვანელი: ხუნჯუა თამაზ

ფეიერის, რისის და ნორლუნდის ლოგარითმული საშუალოები ჰარდის მარტინგალურ სივრცეებზე

ხელმძღვანელი: ბარამიძე დავით

ახალი ბიოდეგრადირებადი PLGA მაგნიტური ნანონაწილაკის მომზადება თიორიდაზინის იმობილიზაციისთვის: PLGA ნანო-კონსტრუქტები თიორიდაზინის მიწოდებისა და კიბოს თერაპიისთვის

ხელმძღვანელი: ხაკსარმაღამი სამად

ნანოსტრუქტურული ჰიპერგანშტოებული პოლიმერით ლეგირებული ჰიდროგელის კომპოზიტის სინთეზი კიტოზანის ბაზაზე, მედიკამენტის მიწოდების სისტემისა და კიბოს თერაპიისთვის

ხელმძღვანელი: ხაკსარმაღამი სამად

იუჯი-ჯანდაცვის ინოვაციური პლატფორმა

ხელმძღვანელი:

სუიციდში დახმარების პრობლემატიკა ქართულ და გერმანულ სისხლის სამართალში

ხელმძღვანელი: ჯიშკარიანი ბაჩანა

სისხლის სამართალი და ადამიანის უფლებები

ხელმძღვანელი: ჯიშკარიანი ბაჩანა

John Witte Jr., Joel A Nichols.Religion and the American Constitutional Experiment - წიგნის თარგმნა

ხელმძღვანელი: მეტრეველი არჩილ

ნდობის მშენებლობისათვის ქართულ-აფხაზურ ბიზნეს ურთიერთობების პერსპექტივების შეფასება

ხელმძღვანელი: ჯღამაძე ნინო

ნდობა კონფლიქტის გარეშე

ხელმძღვანელი: ჯღამაძე ნინო

იყავი მზად დემოკრატიული ცხოვრებისათვის

ხელმძღვანელი: ბულისკერია ქეთევან

დევნილი გოგონების ეკონომიკური გაძლიერებისა და მდგრადი მეწარმეობის მხარდაჭერა

ხელმძღვანელი: ჯღამაძე ნინო

საგამომგონებლო ცენტრის ჩამოყალიბება უნივერსიტეტში

ხელმძღვანელი: ჯღამაძე ნინო

„ჯანსაღი გარემო შეზღუდვების გარეშე“

ხელმძღვანელი: ჯღამაძე ნინო

MOCAT

ხელმძღვანელი: ხერხეულიძე ნოდარ

საწარმოთა მხარდაჭერის პროგრამების ჩამოყალიბება საქართველოს უნივერსიტეტში

ხელმძღვანელი: რურუა ანდრო

სოციალური მედიის საუკეთესოდ გამოყენება ვაქცინაციის ნდობისა და ათვისების გაზრდის მიზნით

ხელმძღვანელი: ლობჯანიძე მარიამ

მედდების ხმის ადვოკატირება უკრაინაში, საქართველოში და სომხეთში - პროექტი NEST.

ხელმძღვანელი: ლობჯანიძე მარიამ

ძუძუს კიბოს მკურნალობის შემდგომი ფსიქოემოციური ძუძუს კიბოს მკურნალობის შემდგომი ფსიქოემოციური მდგომარეობისა და სტიგმატიზაცია-სოციალიზაციის ასპექტების შეფასება

ხელმძღვანელი: კამკამიძე გიორგი

სოციალური მედიის საუკეთესოდ გამოყენება ვაქცინაციის ნდობისა და ათვისების გაზრდის მიზნით

ხელმძღვანელი: ლობჯანიძე მარიამ

ჰომოლოგია, ჰომოტოპია და კატეგორიული ინვარიანტები ჯგუფებში და არასოციაციურ ალგებრებში

ხელმძღვანელი: ხმალაძე ემზარ

საქართველოსა და სომხეთში გარემოს უსაფრთხოების სასწავლო პროგრამების განვითარება

ხელმძღვანელი: თავზარაშვილი კახაბერ

თერმოდრეკადი პიეზოელექტრული სტრუქტურების იერარქიული მოდელების აგება და გამოკვლევა

ხელმძღვანელი: ავალიშვილი მარიამ

კოდირებული მრავალგანზომილებიანი ინდექსმოდულაცია 6G უსადენო ქსელებისათვის

ხელმძღვანელი: უღრელიძე ნოდარი

"მეცნიერება იწყება სკოლიდან"

ხელმძღვანელი: კუთხაშვილი ქეთევან

ქმედების სისხლისსამართლებრივი შეფასება საზოგადოებრივი და კულტურული ფაქტორების გათვალისწინებით

ხელმძღვანელი: ჯიშკარიანი ბაჩანა

ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგების შეფასება და პროგნოზირება

ხელმძღვანელი: ცომაია აკაკი

XVIII - XIX საუკუნის ქართული დაზგური პორტრეტული მხატვრობის კოლექციის ინტეგრირებული კვლევა

ხელმძღვანელი:

ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის პრევენციისთვის საქართველოს შესაძლებლობების გაძლიერება

ხელმძღვანელი:

საუნივერსიტეტო კვლევების განვითარების პროგრამა

ხელმძღვანელი: წიკლაური დავით

საქართველოს 7 საოცრება

ხელმძღვანელი: გველესიანი ნინო

ქართული ფილოსოფიის განვითარება მეოცე საუკუნეში

ხელმძღვანელი: ბოჭორიშვილი თინათინ

„ქართული ისტორიული აზრის განვითარების ისტორია XVIII-XX სუკუნეები (ვახუშტი ბაგრატიონიდან ივანე ჯავახიშვილამდე)“

ხელმძღვანელი: ჭუმბურიძე დოდო

საქართველო XI-XV საუკუნეებში

ხელმძღვანელი: სანაძე მანანა

მხატვარ გიგო გაბაშვილის შემოქმედებითი მემკვიდრეობის კვლევა

ხელმძღვანელი: ხუნდაძე ნინო

შიდა ქართლის ძეგლებზე არსებული ძველი ქართული ეპიგრაფიკის ნიმუშები. (კასპის მუნიციპალიტეტი)

ხელმძღვანელი: გაგოშიძე გიორგი

საქართველო XI-XV საუკუნეებში

ხელმძღვანელი: სანაძე მანანა

არმაზი - წინაქრისტიანული ქართლის უზენაესი ღვთაება

ხელმძღვანელი: გველესიანი მარიამ

საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა XIX-XX საუკუნეებში

ხელმძღვანელი: ხორავა ბეჟან

აფხაზეთის სოფელი XIX-XX საუკუნეებში (ისტორიულ-ეთნოლოგიური გამოკვლევა)

ხელმძღვანელი: ხორავა ბეჟან

ეროვნულ წმინდანთა გამოსახულებები შუა საუკუნეების ქართულ ხელოვნებაში

ხელმძღვანელი: ბურჭულაძე ნინა

ეკლესიასტეს თარგმანებათა გელათური ვერსია

ხელმძღვანელი: მრევლიშვილი ნანა

ოკუპირებული ტერიტორიების ხელნაწერი მემკვიდრეობა – ორენოვანი ინტეგრირებული გამოცემა და გამოფენა

ხელმძღვანელი: ხორავა ბეჟან

სასამართლო მედიცინა

ხელმძღვანელი:

"საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმების" სამართლებრივი განზომილების კვლევის წყაროები

ხელმძღვანელი: მეტრეველი არჩილ

ახალგაზრდები უკეთესი მომავლისა და უსაფრთხო თანაარსებობისთვის

ხელმძღვანელი: ბარამიძე სოფიკო

აფხაზთა მუჰაჯირობა (რუსულ ენაზე))

ხელმძღვანელი: ხორავა ბეჟან

ხელმძღვანელი:

ქართული თურქოლოგია (ისტორიოგრაფია)

ხელმძღვანელი: მეშველიშვილი თეა

ქართული ნათარგმნი ჰაგიოგრაფიული ძეგლები - თეოდორა ალექსანდრიელის ცხოვრება.

ხელმძღვანელი: მრევლიშვილი ნანა

ძველი საქართველოს საგვარეულოები _ ისტორიები და პორტრეტები (ფერწერული გამოსახულებები _XI-XVIII), საგვარეულო ეკლესიები, საძვალეები. გურიელები და მათი საეკლესიო მოხატულობები.

ხელმძღვანელი: ჩიხლაძე ნინო

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორია (XIX-XX სს.)

ხელმძღვანელი: ქოქრაშვილი ხათუნა

იაკობ ცურტაველის ,,შუშანიკის წამება“

ხელმძღვანელი: მრევლიშვილი ნანა

მხატვრული ტექსტის ანალიზი - ჯეიმს ჯოისის შემოქმედება

ხელმძღვანელი: ასათიანი ნათია

ეკონომიკური დანაშაულები-გამოწვევები თეორიასა და პრაქტიკაში

ხელმძღვანელი: ჯიშკარიანი ბაჩანა

აკომოდაციის თავისებურებანი ქართულ დიასპორაში

ხელმძღვანელი: ჩხეიძე მაია

"ინვესტმენტის საფუძვლები - შეფასება და მენეჯმენტი" სახელმძღვანელოს თარგმნა

ხელმძღვანელი: ჯღამაძე ნინო

კიბოს ტერმინალურ ფაზაში მყოფ პაციენტთა სიცოცხლის ბოლო დღეებში სისტემების მიხედვით სასიცოცხლო მაჩვენებლების ეპიდემიოლოგიური შეფასება

ხელმძღვანელი: ტყეშელაშვილი ვასილ

კრიტიკული დისკურსის ანალიზი როგორც გენდერული სტერეოტიპების კვლევის კონცეპტუალური ჩარჩო პოლიტიკურ, ბიზნეს და მედია დისკურსში

ხელმძღვანელი: ტაბატაძე რევაზ

სამართლებრივი განსაზღვრულობის პრინციპი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით

ხელმძღვანელი: ბეგიაშვილი მალხაზ

ხელმძღვანელი:

Post COVID-19 workplace: mediating effect of psychological contract (PC) on the relationship between emotional intelligence (EI) of the strategic human resources managers (SHRM) and organizational commitment (OC) in Higher Education Institutions: A 3-country perspective

ხელმძღვანელი: ანვარი როია

ქართულ-თურქული რწმენა -წარმოდგენები და რიტუალები შუა აზიის ხალხების ფოკლორის ჭრილში

ხელმძღვანელი:

შესავალი ქართული ეკლესიის ისტორიაში (სახელმძღვანელო)

ხელმძღვანელი:

კოვიდ 19-ის გავლენა ბიზნეს და ფინანსურ რისკებზე მცირე და მსხვილ კორპორაციებში

ხელმძღვანელი: ჯღამაძე ნინო

ორგანიზაციული კულტურის მამოტივირებელი ეფექტები

ხელმძღვანელი: ციცქიშვილი რუსუდან

რეაგირების პროგრამიდან (DR) მიღებული სარგებლის შეფასება საქართველოს სხვადასხვა კლიმატურ ზონებში საცხოვრებელი PV ინსტალაციების მაგალითზე

ხელმძღვანელი: მაღლაკელიძე ეკატერინე

კომპანიის ფინანსური მოდელირება

ხელმძღვანელი: ლემონჯავა გივი

განახლებადი ენერგოსისტემების ათვისება და მოქნილი მოთხოვნა, როგორც საქართველოს ენერგოსისტემის რესურსი

ხელმძღვანელი: მაღლაკელიძე ეკატერინე

ევროპის და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (სახელმძღვანელო)

ხელმძღვანელი: ჩიკვაიძე ცირა

ევროპის და ამერიკის ქვეყნების ახალი ისტორია (სახელმძღვანელო)

ხელმძღვანელი: ფირცხალავა ლალი

საკორპორაციო სამართალი სამოსამართლო სამართალში

ხელმძღვანელი: ლაზარაშვილი ლალი

ხელმძღვანელი:

მშობელ-მასწავლებელთა პარტნიორული ურთიერთობის ბარიერები და მათი დაძლევის გზები

ხელმძღვანელი: დუნდუა შალვა

გიორგი (გოგი) ჩახავას არქიტექტურული მემკვიდრეობა

ხელმძღვანელი: კაჭარავა ეკა

ფუნქციათა სივრცეები და ინტეგრალური ოპერატორები ლის ჯგუფებზე

ხელმძღვანელი: დუდუჩავა როლანდ

ჰომოლოგიური ალგებრა და ჯვარედინა მოდულების ახალი ინვარიანტები

ხელმძღვანელი: ფირაშვილი თეიმურაზ

მოძრავი მანიფოლდები

ხელმძღვანელი: დუდუჩავა როლანდ

ალგებრების ჯვარედინა მოდულების ჰომოლოგიები და ახალი ინვარიანტები.

ხელმძღვანელი: ხმალაძე ემზარ

ფეიერის და T საშუალოების კრებადობა და შეჯამებადობა ჰარდის მარტინგალურ სივრცეებში

ხელმძღვანელი: თუთბერიძე გიორგი

კრებადობის ოპტიმალური მამრავლები და წრფივ ფუნქციონალთა მიმდევრობები ბანახის სივრცეებზე

ხელმძღვანელი: თუთბერიძე გიორგი

შერეული სასაზღვრო ამოცანები კუთხოვან არეში

ხელმძღვანელი: ცაავა მედეა

ნიკო კეცხოველის სახელობის სტიპენდია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით

ხელმძღვანელი: ტეფნაძე გიორგი

ფეიერის და T საშუალოები ცვლადმაჩვენებლიან ჰარდის მარტინგალურ სივრცეებში

ხელმძღვანელი: ტეფნაძე გიორგი

ქართული ჟურნალების ენობრივი პოლიტიკა („ცისკარი“, „მნათობი“, „კრებული“)

ხელმძღვანელი: შავთვალაძე ნანა

რელიგია, რევოლუცია და ძალაუფლება აპოკალიფსურ მოლოდინთა გარემოში (ალექსანდრე ქუთათელის “გვალვა”)

ხელმძღვანელი: ღაღანიძე მერაბ

ვლადიმირ ბენეშევიჩი და ქართული ეკლესია

ხელმძღვანელი: ღაღანიძე მერაბ

სულხან-საბა ორბელიანი და ეკლესია

ხელმძღვანელი: ღაღანიძე მერაბ

სოციალური ქსელები, როგორც გამოწვევა სისხლის სამართალში

ხელმძღვანელი: ჯიშკარიანი ბაჩანა

სასაზღვრო ამოცანები კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებებისათვის არეეებში არაგლუვი საზღვრით

ხელმძღვანელი: დუდუჩავა როლანდ

მათემატიკის საოცარი სამყარო

ხელმძღვანელი: დუდუჩავა როლანდ

ქართული ეკლესიის ისტორია (სახელმძღვანელო)

ხელმძღვანელი:

საერთაშორისო და ევროპული გავლენები ქართულ მატერიალურ სისხლის სამართალზე

ხელმძღვანელი: ჯიშკარიანი ბაჩანა

ქართული ეკლესიის ისტორია (სახელმძღვანელო)

ხელმძღვანელი: ქორიძე თამარ

სამშვილდის ციტადელის ჩრდილოეთის სასახლის არქეოლოგიური და ინტერდისციპლინური კვლევა

ხელმძღვანელი: ბერიკაშვილი დავით

კაზრეთის ორთვალა მღვიმის არქეოლოგიური და ინტერდისციპლინური კვლევები

ხელმძღვანელი: ბერიკაშვილი დავით

კაზრეთის ორთვალა მღვიმის ობსიდიანისა და კერამიკული მონაპოვარის პეტროგრაფიული და არქეომეტრული კვლევები

ხელმძღვანელი: ბერიკაშვილი დავით

ზაკაგორის ციხის აეროფოტოგადაღება, ფოტოგრამეტრია და არქეოლოგიური კვლევები

ხელმძღვანელი: ბერიკაშვილი დავით

ამერიკის ნუმიზმატთა ასოციაციაში დაცული ქართული ნუმიზმატიკური განძის კვლევა-პუბლიკაცია

ხელმძღვანელი: ბერიკაშვილი დავით

საპენსიო რეფორმა საქართველოში - შედეგები და გამოწვევები

ხელმძღვანელი: დავითაია ნინო

ელექტრომაგნიტური რეზონანსები პერიოდულ სტრუქტურებში

ხელმძღვანელი: თავზარაშვილი კახაბერ

ელექტრომაგნიტური ტალღების გავრცელების ინტერდისციპლინარული კვლევა პლაზმისა და მეტამასალების კომპოზიტში #STEM-22-192

ხელმძღვანელი: კაკულია დავით

სითხის ნაკადის ინტერდისციპლინარული კვლევა ფოროვან მასალაში მრავალფაზიანი რიცხვითი სიმულაციის და ექსპერიმენტის საშუალებით

ხელმძღვანელი: თავზარაშვილი კახაბერ

საქართველოში მოზარდი Cynanchum acutum მიწისქვეშა ნაწილების ფიტოქიმიური და ბიოლოგიური შესწავლა

ხელმძღვანელი: ნებიერიძე ვაჟა

საქართველოში მოზარდი Smilax excelsa - ეკალღიჭის ფიტოქომიური კვლევა ფარმაკოლოგიური პოტენციალის შესწავლისათვის

ხელმძღვანელი:

საქართველოში მოზარდი Smilax excelsa - ეკალღიჭის ფიტოქომიური კვლევა ფარმაკოლოგიური პოტენციალის შესწავლისათვის

ხელმძღვანელი: დარახველიძე მარინა

პიროვნული თვითგანსაზღვრის თავისუფლება - რელიგიის გამოხატვის თავისუფლება

ხელმძღვანელი: მეტრეველი არჩილ

კონსტიტუციური შეთანხმება

ხელმძღვანელი: მეტრეველი არჩილ

საქართველოს უნივერსიტეტის უცხოენოვანი სტუდენტების ძილის დარღვევების კვლევა დეპრესიულობისა და სტრესოგენური ფაქტორების გათვალისწინებით: 1. პრეკოვიდური კვლევა 2. კვლევა კოვიდის პირობებში 3. პოსტკოვიდური კვლევა

ხელმძღვანელი: გოგიჩაძე მარიამ

ქიმიოთერაპიის თანმხლები პირის ღრუსმხრივი გართულებების რისკ-ფაქტორების შეფასება მწვავე ლეიკემიით დაავადებულ 7 წლამდე ასაკის ბავშვებში

ხელმძღვანელი: ნანობაშვილი ქეთევან

ონლაინ აფთიაქის გამოყენების თაობაზე ინფორმირებულობის დონის შეფასება, საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს შორის

ხელმძღვანელი: ნიკოლეიშვილი ელზა

რვაპოლუსიანი კუთხითრხევადი ელექტრომაგნიტური ვიბრომანქანის დმუშავება და კვლევა

ხელმძღვანელი: ჯავახიშვილი გელა

პოლიფენოლური და მაკროციკლური რეცეპტორები გაუმჯობესებული ფარმაკოკინეტიკური თვისებებით წამლის მიწოდების სისტემისთვის

ხელმძღვანელი: არაბული ლილი

ფტორიდ-K2O-ZnO-დოპირებული 45S5 ბიომინა/ქიტოზანის კომპოზიტების პოტენციური სტომატოლოგიური გამოყენება

ხელმძღვანელი: შარიფიან ჯაზი ფარიბორზ

მაგნიტური ნანონაწილაკების შეფასება სიმსივნის სამკურნალოდ ეფექტური SAR სიდიდით

ხელმძღვანელი: ხაკსარმაღამი სამად

მოლეკულური რეცეპტორები გამიზნული ნეიროდეგენერაციული დაავადებებისთვის - სინთეზი და კვლევა

ხელმძღვანელი: არაბული ლილი

აკუსტიკური ტალგის გავრცელების პროცესის შესწავლა არაერთგვაროვან გარემოში.

ხელმძღვანელი: ადამია ზურაბ

იშვიათი პროცესები

ხელმძღვანელი: დევიძე გელა

საქართველოში აუდიტისა და აღრიცხვის რეფორმა შეფასება

ხელმძღვანელი: გეგეშიძე ეკა

პლატფორმების ეკონომიკაში ბიზნეს პროცესების ანალიზი

ხელმძღვანელი: გეგეშიძე ეკა

თავისუფალი ვაჭრობის გავლენა საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაზე

ხელმძღვანელი: ცხადაძე ქეთი

Digitalization of the Marketing strategy as SME’s Sustainable Development Guarantee

ხელმძღვანელი: სურმანიძე ნათია

The impact of the Russia-Ukraine war on the Georgian real estate market

ხელმძღვანელი: ცხადაძე ქეთი

გადაწვის ეფექტების გავლენა აუდიტორების საქმიანობაში

ხელმძღვანელი: სურმანიძე ნათია

მარკეტინგ მენეჯმენტის გაციფრულების სტრატეგიები პოსტპანდემიურ პერიოდში (ქართული ტურისტული კომპანიების მაგალითზე)

ხელმძღვანელი:

დივერსიფიცირებული მართვის პრაქტიკა საქართველოს სოციალურ საწარმოებში

ხელმძღვანელი: სურმანიძე ნათია

ნარჩენი აგროქიმიკატების განსაზღვრა კვების პროდუქტებში მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფია-მას-სპექტრომეტრიის გამოყენებით (სურსათის უვნებლობის კვლევები მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფია-მას-სპექტრომეტრიის გამოყენებით)

ხელმძღვანელი: ლომსაძე ქეთევან

ტრანზიციის სამი ათწლეული: ინსტიტუტები, ეკონომიკური განვითარების შედეგი და კეთილდღეობის გადანაწილება

ხელმძღვანელი: რაქვიაშვილი ალექსანდრე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მოლაპარაკე ტურისტული ობიექტები

ხელმძღვანელი: დევიძე ეკა

საქართველოს სტარტაპეკოსისტემა, გამოწვევები და პერსპექტივები

ხელმძღვანელი: ჩაჩანიძე რუსუდან

„ანტი-დემოკრატიული ულტრამემარჯვენეობის ტრანსნაციონალიზაცია: მახასიათებლები და მექნიზმები აღმოსავლეთ ევროპის მაგალითზე.“

ხელმძღვანელი: გოზალიშვილი ნინო

პროპაგანდისტული საკომუნიკაციო აქტივობები და მათი გავლენა (ნეგატიური/პოზიტიური) აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის ურთიერთობების ჩამოყალიბების პროცესზე, საზოგადოებრივი აზრის - საზოგადოების განწყობის ფორმირების კუთხით

ხელმძღვანელი: ბიბილაშვილი ლელი

ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის (საოკუპაციო ხაზის) დაუცველობის შემცირება – საოკუპაციო ხაზთან არსებული ვითარების შესწავლა და ადრეული გაფრთხილების, ინფრასტრუქტურის განვითარების, საპოლიციო საქმიანობის, ადგილობრივი უსაფრთხოების და სოციალური განზომილების კუთხით საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების შეფასება

ხელმძღვანელი: ძებისაშვილი შალვა

Line Managers’ Involvement In Human Resource Activities: A Case Study In West Midlands

ხელმძღვანელი: ანვარი როია

ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა, ჯანმრთელობა და ხანდაზმულობა

ხელმძღვანელი:

თანამედროვე მაკროეკონომიკა

ხელმძღვანელი: ცომაია აკაკი

ფუნქციათა სივრცეები, და კლასიკური ინტეგრალური ოპერატორები ლოკალურად კომპაქტურ აბელის ჯგუფებზე

ხელმძღვანელი: ტეფნაძე გიორგი

ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა, ჯანმრთელობა და ხანდაზმულობა

ხელმძღვანელი:

ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა, ჯანმრთელობა და ხანდაზმულობა

ხელმძღვანელი: ბურდული ნანა

ბაქტერიოფაგების მიმართ გამომუშავებული სპეციფიკური იმუნური პასუხის შესწავლა საშარდე გზების ინფექციების მქონე პაციენტებში ჩატარებული ფაგოთერაპიის შემდეგ (1-ლი ფაზა)

ხელმძღვანელი: თედიაშვილი მარინა

შემოსაზღვრული ოპერატორები ჰარდის მარტინგალურ სივრცეებზე

ხელმძღვანელი: თუთბერიძე გიორგი

ეროვნული მდგრადობის კონცეფციის კონცეპტუალიზაცია და ინსტრუმენტალიზაცია

ხელმძღვანელი: ძებისაშვილი შალვა

ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის (საოკუპაციო ხაზის) დაუცველობის შემცირება – საოკუპაციო ხაზთან არსებული ვითარების შესწავლა და ადრეული გაფრთხილების, ინფრასტრუქტურის განვითარების, საპოლიციო საქმიანობის, ადგილობრივი უსაფრთხოების და სოციალური განზომილების კუთხით არსებული ვითარების შეფასება და საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლა.

ხელმძღვანელი: ძებისაშვილი შალვა

The Effect of Service Leadership on Adaptive Selling, Customer Orientation, In-Role Performance and Service Recovery Performance

ხელმძღვანელი: ანვარი როია

The importance of gender equality and women’s empowerment to the sustainable growth of Azerbaijan

ხელმძღვანელი: ანვარი როია

მოზარდთა დეპრესიის და შფოთვის დონე პოსტ კოვიდურ ვითარებაში

ხელმძღვანელი: ბურდული ნანა

ეკონომიკური თეორია როგორც პოლიტიკური პრობლემების გადაჭრის ხელობა

ხელმძღვანელი: რაქვიაშვილი ალექსანდრე

სამედიცინო პერსონალის შრომითი კმაყოფილება, პიროვნული პასუხისმგებლობა და პროფესიული გადაწვა

ხელმძღვანელი: კერძაია თამარ

აშშ 1914-21 წლების ქართული პრესის ფურცლებზე

ხელმძღვანელი: მაჭავარიანი მაია

Fostering Regional and Local Development in Georgia, Phase 2

ხელმძღვანელი: დევიძე ეკა

რთული სისტემების სტრუქტურული ანალიზი

ხელმძღვანელი: ცირამუა სერგო

მრავალფუნქციური პერსონალის შეფასების, შერჩევისა და მართვის სისტემის დაპროექტება

ხელმძღვანელი: ცირამუა სერგო

საქართველოს ტურისტული პოტენციალის კვლევა და ტურიზმის გეომონაცემთა ბაზის შექმნა

ხელმძღვანელი: ცირამუა სერგო

International West Asian Congress of Tourism Research

ხელმძღვანელი: დევიძე ნინო

სისტემების სტრუქტურული ანალიზის ლოგიკურ-ალბათური მეთოდების კომპიუტერული პროგრამული კომპლექსის შექმნა

ხელმძღვანელი: ცირამუა სერგო

მრავალბირთვიანი პროცესორების საიმედოობის კვლევა და სტრუქტურული ანალიზი

ხელმძღვანელი: ცირამუა სერგო

უპილოტო საფრენი აპარატების საფრენოსნო მახასიათებლების გაუმჯობესება

ხელმძღვანელი: კოტიშაძე მიხეილ

ძალადობის ლეგიტიმაცია. მასა, პანიკა და ხელისუფლება კოვიდ-19-ის პანდემიის დროს

ხელმძღვანელი: კილაძე მაია

საქართველოს უსაფრთხოების და თავდაცვის ოპტიმალური სისტემის მოწყობის კვლევითი პროექტი

ხელმძღვანელი: ძებისაშვილი შალვა

მძიმე მეტალების მიგრაციის შესწავლა სარწყავი წყლიდან მცენარეში

ხელმძღვანელი: სუპატაშვილი თამრიკო

ფსევდოდიფერენციალური განტოლებები ლის ჯგუფებზე და გამოყენებები

ხელმძღვანელი: დუდუჩავა როლანდ

შუა საუკუნეების ქართული ჭედური ხელოვნება

ხელმძღვანელი: ბურჭულაძე ნინა

ქართული ენის ირანულ ნასესხობათა ეტიმოლოგიური ლექსიკონი

ხელმძღვანელი: ჭულუხაძე ალექსანდრე

ინგლისურენოვანი პროფესიული კომუნიკაციის ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული დამოუკიდებელი სწავლის პროგრამის კონსტრუირების პრინციპები

ხელმძღვანელი: ჩხეიძე მაია

მხატვარი რადიშ თორდია

ხელმძღვანელი: ხუნდაძე ნინო

რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში

ხელმძღვანელი: ჭუმბურიძე დოდო

ადამიანი და ეპოქა - რაფიელ ერისთავი 200

ხელმძღვანელი: კაჭარავა ეკა

დეპორტირებული მესხების ეთნიკური იდენტობის პრობლემა ანტალიის მაგალითზე

ხელმძღვანელი: წერეთელი მანანა

განათლება მომავლისთვის

ხელმძღვანელი: მწარიაშვილი ჯონი

ქართულ-თურქული რწმენა -წარმოდგენები და რიტუალები ქართველი და თურქულენოვანი ხალხების ფოლკლორისა და ეთნოგრაფიული მონაცემების ჭრილში(შეპირისპირებითი კვლევა)

ხელმძღვანელი: ღუდუშაური თინა

ალტრუიზმისა და ტოლერანტობის კამპარატიული კვლევა ენობრივ ცნობიერებაში: კულტურის, ასაკისა და გენდერის გავლენა კონცეპტთა ვარიაბელურობაზე

ხელმძღვანელი: ტაბატაძე რევაზ

"ვეფხისტყაოსნის" არაბული ლექსიკა

ხელმძღვანელი: ჭულუხაძე ალექსანდრე

სახელმძღვანელოს „რისკის მართვისა და დაზღვევის პრინციპები” თარგმნა

ხელმძღვანელი: რუხაძე რუსუდან

სახელმძღვანელოს „რისკის მართვისა და დაზღვევის პრინციპები” თარგმნა

ხელმძღვანელი: რუხაძე რუსუდან

შუშანიკის წამების გვინდელი რედაქციები

ხელმძღვანელი: მრევლიშვილი ნანა

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა