საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

კვლევითი პროექტები

,,არქეოლოგიური და ინტერდისიპლინური კვლევები სამშვილდის ნაქალაქარზე 2021 წელს"

დემოკრატიზაცია დესეკურიტიზაციის გზით: ლუსტრაციის პრაქტიკა და კავშირი დემოკრატიულ მმართველობასთან სომხეთსა და საქართველოში

სამშვილდის ციტადელის ,,ჩრდილოეთის სასახლის'' არქეოლოგიური გათხრები და სიონის უბნის არქეოლოგიური კვლევა

,,კაზრეთის ორთვალა მღვიმის არქეოლოგიური კვლევები"

ტექნიკური და სოციალური ინოვაციები კავკასიაში: ევრაზიის სტეპსა და ადრეულ ქალაქებს შორის ძვ.წ. IV და III ათასწლეულებში

არქეოლოგიური და ინტერდისიპლინური კვლევები სამშვილდეში

კაზრეთის ორთვალა მღვიმის არქეოლოგიური კვლევები

სამშვილდის ციტადელის და სიონის უბნის არქეოლოგიური კვლევა

დეტალური პროექტები და სამშენებლო ზედამხედველობა თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მდგრადი კონსერვაციისა და ობიექტების განვითარებისთვის (ზაკაგორის კომპლექსის ისტორიული ციხის რეაბილიტაციის ჩათვლით)

სამშვილდის სამეფო აბანოების არქეოლოგიური კვლევა და კონსერვაცია

ახალი სასწავლო კურსის - "ჰოლოკოსტი და გენოციდი ვიშეგრადის ქვეყნებში" -შექმნა და სწავლება

ფრედერიკ დაგლასის "ცხოვრების ქრონიკები“ (1845) - თარგმნა

"საერთაშორისო საგაზაფხულო სკოლა „აფხაზეთი: შუა საუკუნეებიდან დღემდე (კულტუროლოგიურ-ისტორიული ასპექტები“)"

რიჩარდ პაიპსის მკვლევართა გრანტი

უნივერსიტეტების პარტნიორობის პროგრამა ჰოლოკოსტის სწავლებაში (აშშ)

რელიგიური ტოლერანტობა ახლო აღმოსავლერთში: ისტორიული ტრადიცია და თანამედროვეობა

გრამატიკულ კატეგორიათა ფორმირების ისტორიისათვის

თემატურ სივრცეთა კონსტრუირების მეთოდოლოგია

სკოლამდელი დაწესებულებების თანამშრომელთა პროფესიულ განვითარება

საბაზისო განათლების პროგრამა

მასწავლებელთა მონიტორინგის პროგრამა

გაეროს ჩართულობა კვიპროსის პრობლემისა და აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარების საკითხში -შედარებითი ანალიზი

სამაგისტრო პროგრამის მომზადება "European Media and Communication Studies"

სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერებისა და მხარდაჭერის კუთხით მათ შორის შრომითი მიგრანტი მშობელი ოჯახებისთვის

ელიფსური და პარაბოლური სისტემების ხანგრძლივი დინამიკა, რომელიც მოიცავს ანომალიურ დიფუზიას და შეუქცევადობას

ჰომოლოგია, ჰომოტოპია და კატეგორიული ინვარიანტები ჯგუფებში და არასოციაციურ ალგებრებში

მათემატიკის საოცარი სამყარო

ელექტრომაგნიტური ტალღის გავრცელება პლაზმისა და მეტამასალის კომპოზიტში

ფოროვან გარემოში სითხის დინების ინტერდისციპლინური შესწავლა მრავალფაზიანი რიცხვითი სიმულაციისა და ლაბორატორიული ექსპერიმენტებით

ელექტრომაგნიტური ტალღის გავრცელება პლაზმისა და მეტამასალის კომპოზიტში

მკვრივი კვარკის მატერიის შესწავლა ეფექტური ველის თეორიების მეშვეობით

ფეიერის, რისის და ნორლუნდის ლოგარითმული საშუალოები ჰარდის მარტინგალურ სივრცეებზე

ახალი ბიოდეგრადირებადი PLGA მაგნიტური ნანონაწილაკის მომზადება თიორიდაზინის იმობილიზაციისთვის: PLGA ნანო-კონსტრუქტები თიორიდაზინის მიწოდებისა და კიბოს თერაპიისთვის

ნანოსტრუქტურული ჰიპერგანშტოებული პოლიმერით ლეგირებული ჰიდროგელის კომპოზიტის სინთეზი კიტოზანის ბაზაზე, მედიკამენტის მიწოდების სისტემისა და კიბოს თერაპიისთვის

იუჯი-ჯანდაცვის ინოვაციური პლატფორმა

სუიციდში დახმარების პრობლემატიკა ქართულ და გერმანულ სისხლის სამართალში

სისხლის სამართალი და ადამიანის უფლებები

John Witte Jr., Joel A Nichols.Religion and the American Constitutional Experiment - წიგნის თარგმნა

ნდობის მშენებლობისათვის ქართულ-აფხაზურ ბიზნეს ურთიერთობების პერსპექტივების შეფასება

საგამომძიებლო ჯურნალისტიკის ლაბორატორია

ნდობა კონფლიქტის გარეშე

იყავი მზად დემოკრატიული ცხოვრებისათვის

დევნილი გოგონების ეკონომიკური გაძლიერებისა და მდგრადი მეწარმეობის მხარდაჭერა

საგამომგონებლო ცენტრის ჩამოყალიბება უნივერსიტეტში

„ჯანსაღი გარემო შეზღუდვების გარეშე“

საწარმოთა მხარდაჭერის პროგრამების ჩამოყალიბება საქართველოს უნივერსიტეტში

სოციალური მედიის საუკეთესოდ გამოყენება ვაქცინაციის ნდობისა და ათვისების გაზრდის მიზნით

მედდების ხმის ადვოკატირება უკრაინაში, საქართველოში და სომხეთში - პროექტი NEST.

ძუძუს კიბოს მკურნალობის შემდგომი ფსიქოემოციური ძუძუს კიბოს მკურნალობის შემდგომი ფსიქოემოციური მდგომარეობისა და სტიგმატიზაცია-სოციალიზაციის ასპექტების შეფასება

სოციალური მედიის საუკეთესოდ გამოყენება ვაქცინაციის ნდობისა და ათვისების გაზრდის მიზნით

სოციალურ პასუხისმგებლობასა და ციფრულ კომპეტენციებზე დაფუძნებული ჭკვიანი სოფელი

ციფრული კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობა

ერთმანეთზე ზრუნვა უკეთეს მომავალს ქმნის

ჰომოლოგია, ჰომოტოპია და კატეგორიული ინვარიანტები ჯგუფებში და არასოციაციურ ალგებრებში

საქართველოსა და სომხეთში გარემოს უსაფრთხოების სასწავლო პროგრამების განვითარება

თერმოდრეკადი პიეზოელექტრული სტრუქტურების იერარქიული მოდელების აგება და გამოკვლევა

კოდირებული მრავალგანზომილებიანი ინდექსმოდულაცია 6G უსადენო ქსელებისათვის

ფუნქციათა სივრცეები და კლასიკური ინტეგრალური ოპერატორები ლოკალურად კომპაქტურ აბელის ჯგუფებზე

"მეცნიერება იწყება სკოლიდან"

ქმედების სისხლისსამართლებრივი შეფასება საზოგადოებრივი და კულტურული ფაქტორების გათვალისწინებით

ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგების შეფასება და პროგნოზირება

XVIII - XIX საუკუნის ქართული დაზგური პორტრეტული მხატვრობის კოლექციის ინტეგრირებული კვლევა

ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის პრევენციისთვის საქართველოს შესაძლებლობების გაძლიერება

საუნივერსიტეტო კვლევების განვითარების პროგრამა

ექთნის კვალიფიკაციის როლი პაციენტის უსაფრთხოებასა და მოვლის ხარისხის გაუმჯობესებაში

საქართველოს 7 საოცრება

ქართული ფილოსოფიის განვითარება მეოცე საუკუნეში

„ქართული ისტორიული აზრის განვითარების ისტორია XVIII-XX სუკუნეები (ვახუშტი ბაგრატიონიდან ივანე ჯავახიშვილამდე)“

საქართველო XI-XV საუკუნეებში

მხატვარ გიგო გაბაშვილის შემოქმედებითი მემკვიდრეობის კვლევა

შიდა ქართლის ძეგლებზე არსებული ძველი ქართული ეპიგრაფიკის ნიმუშები. (კასპის მუნიციპალიტეტი)

საქართველო XI-XV საუკუნეებში

არმაზი - წინაქრისტიანული ქართლის უზენაესი ღვთაება

საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა XIX-XX საუკუნეებში

აფხაზეთის სოფელი XIX-XX საუკუნეებში (ისტორიულ-ეთნოლოგიური გამოკვლევა)

ეროვნულ წმინდანთა გამოსახულებები შუა საუკუნეების ქართულ ხელოვნებაში

ქართული ჰაგიოგრაფიის წყაროთმცოდნეობითი კორპუსი

ეკლესიასტეს თარგმანებათა გელათური ვერსია

ოკუპირებული ტერიტორიების ხელნაწერი მემკვიდრეობა – ორენოვანი ინტეგრირებული გამოცემა და გამოფენა

სასამართლო მედიცინა

"საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმების" სამართლებრივი განზომილების კვლევის წყაროები

ახალგაზრდები უკეთესი მომავლისა და უსაფრთხო თანაარსებობისთვის

აფხაზთა მუჰაჯირობა (რუსულ ენაზე))

ქართული თურქოლოგია (ისტორიოგრაფია)

ქართული ნათარგმნი ჰაგიოგრაფიული ძეგლები.

ძველი საქართველოს საგვარეულოები _ ისტორიები და პორტრეტები (ფერწერული გამოსახულებები _XI-XVIII), საგვარეულო ეკლესიები, საძვალეები. გურიელები და მათი საეკლესიო მოხატულობები.

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორია (XIX-XX სს.)

იაკობ ცურტაველის ,,შუშანიკის წამება“

მხატვრული ტექსტის ანალიზი - ჯეიმს ჯოისის შემოქმედება

ეკონომიკური დანაშაულები-გამოწვევები თეორიასა და პრაქტიკაში

აკომოდაციის თავისებურებანი ქართულ დიასპორაში

აკომოდაციის თავისებურებანი ქართულ დიასპორაში

"ინვესტმენტის საფუძვლები - შეფასება და მენეჯმენტი" სახელმძღვანელოს თარგმნა

კიბოს ტერმინალურ ფაზაში მყოფ პაციენტთა სიცოცხლის ბოლო დღეებში სისტემების მიხედვით სასიცოცხლო მაჩვენებლების ეპიდემიოლოგიური შეფასება

კრიტიკული დისკურსის ანალიზი როგორც გენდერული სტერეოტიპების კვლევის კონცეპტუალური ჩარჩო პოლიტიკურ, ბიზნეს და მედია დისკურსში

სამართლებრივი განსაზღვრულობის პრინციპი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით

Post COVID-19 workplace: mediating effect of psychological contract (PC) on the relationship between emotional intelligence (EI) of the strategic human resources managers (SHRM) and organizational commitment (OC) in Higher Education Institutions: A 3-country perspective

ქართულ-თურქული რწმენა -წარმოდგენები და რიტუალები შუა აზიის ხალხების ფოკლორის ჭრილში

შესავალი ქართული ეკლესიის ისტორიაში (სახელმძღვანელო)

კოვიდ 19-ის გავლენა ბიზნეს და ფინანსურ რისკებზე მცირე და მსხვილ კორპორაციებში

ორგანიზაციული კულტურის მამოტივირებელი ეფექტები

მოთხოვნაზე რეაგირების პროგრამის (DR) უპირატესობების შეფასება საქართველოს სხვადასხვა კლიმატურ ზონებში საცხოვრებელი PV ინსტალაციების მაგალითზე

კომპანიის ფინანსური მოდელირება

განახლებადი ენერგოსისტემების ათვისება და მოთხოვნის მხარის მოქნილობა, როგორც საქართველოს ენერგოსისტემის რესურსის

ევროპის და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (სახელმძღვანელო)

ევროპის და ამერიკის ქვეყნების ახალი ისტორია (სახელმძღვანელო)

საკორპორაციო სამართალი სამოსამართლო სამართალში

მშობელ-მასწავლებელთა პარტნიორული ურთიერთობის ბარიერები და მათი დაძლევის გზები

გიორგი (გოგი) ჩახავას არქიტექტურული მემკვიდრეობა

მშობელ-მასწავლებელთა პარტნიორული ურთიერთობის ბარიერები და მათი დაძლევის გზები

ფუნქციათა სივრცეები და ინტეგრალური ოპერატორები ლის ჯგუფებზე

ჰომოლოგიური ალგებრა და ჯვარედინა მოდულების ახალი ინვარიანტები

მოძრავი მანიფოლდები

ალგებრების ჯვარედინა მოდულების ჰომოლოგიები და ახალი ინვარიანტები.

ფეიერის და T საშუალოების კრებადობა და შეჯამებადობა ჰარდის მარტინგალურ სივრცეებში

კრებადობის ოპტიმალური მამრავლები და წრფივ ფუნქციონალთა მიმდევრობები ბანახის სივრცეებზე

შერეული სასაზღვრო ამოცანები კუთხოვან არეში

ნიკო კეცხოველის სახელობის სტიპენდია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით

ფეიერის და T საშუალოები ცვლადმაჩვენებლიან ჰარდის მარტინგალურ სივრცეებში

ქართული ჟურნალების ენობრივი პოლიტიკა („ცისკარი“, „მნათობი“, „კრებული“)

რელიგია, რევოლუცია და ძალაუფლება აპოკალიფსურ მოლოდინთა გარემოში (ალექსანდრე ქუთათელის “გვალვა”)

ვლადიმირ ბენეშევიჩი და ქართული ეკლესია

სულხან-საბა ორბელიანი და ეკლესია

სოციალური ქსელები, როგორც გამოწვევა სისხლის სამართალში

სასაზღვრო ამოცანები კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებებისათვის არეეებში არაგლუვი საზღვრით

მათემატიკის საოცარი სამყარო

ქართული ეკლესიის ისტორია (სახელმძღვანელო)

საერთაშორისო და ევროპული გავლენები ქართული მატერიალურ სისხლის სამართალზე

ქართული ეკლესიის ისტორია (სახელმძღვანელო)

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა