საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო განვითარებისა და პროექტების მართვის განყოფილება

აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო განვითარებისა და პროექტების მართვის განყოფილების ფუნქციებია:

 

ა) უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმის შესაბამისად, ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტის ჩართულობის ზრდას სამეცნიერო-კვლევით სფეროში, ადგილობრივ და უცხოურ

უნივერსიტეტებსა და სამეცნიერო ცენტრებში უნივერსიტეტის ცნობადობის ამაღლებას, არსებული კავშირების გამყარებას და ახალი კონტაქტების ჩამოყალიბებას;

 

 

ბ) უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის კონსოლიდირება; უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების შესახებ მონაცემთა ერთიანი ბაზის მუშაობის უზრუნველყოფა;

 

გ) უნივერსიტეტის ფარგლებში მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელების კოორდინაცია და მიმდინარეობის მონიტორინგი;

 

დ) უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში ჩართული პირების მობილობის ხელშეწყობა/სტიმულირება;

 

ე) უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის/პროექტების ეფექტური და შეუფერხებელი განხორციელებისათვის საჭირო სხვადასხვა ღონისძიებების დაგეგმვა და ჩატარების ხელშეწყობა (სამეცნიერო გრანტები, ერთობლივი სამეცნიერო კვლევები, შესაბამისი სფეროს სპეციალისტების/მეცნიერების მოწვევა ლექცია-სემინარების ჩატარების მიზნით, კონფერენციებისა და სემინარების ორგანიზება, საერთაშორისო კონფერენციებში უნივერსიტეტის პერსონალის მონაწილეობის მხარდაჭერა და სხვ.);

 

ვ) საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების და ადგილობრივი ფონდების მიერ ახალი საგრანტო კონკურსების შესახებ ინფორმაციის მოძიება, უნივერსიტეტში მისი გავრცელება;

 

ზ) უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში ჩართული პირებისთვის კონსულტაციების გაწევა სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების მომზადება/განხორციელებისა და დაფინანსების (გრანტების) მოპოვების საკითხებში;

 

თ) სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში მონაწილეობისა და მათი განხორციელების მიზნით კონტაქტების დამყარება და თანამშრომლობა საერთაშორისო, რეგიონულ და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, სახელმწიფო და არასახელმწიფო ორგანოებთან (უცხოური უნივერსიტეტები, სამეცნიერო ფონდები, ბიზნეს-სექტორი და სხვა);

 

ი) უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებისთვის რეკომენდაციების მომზადება უნივერსიტეტის ბიუჯეტში აკადემიური პერსონალის განვითარებისა და პროექტების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი სახსრების სავარაუდო განაწილების შესახებ;

 

კ) უნივერსიტეტის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებიდან უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის განვითარებისა და სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაციის გამოთხოვა;

 

ლ) ინსტიტუტის დირექტორის ან/და უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის მიერ განსაზღვრული სხვა ფუნქციები. ჯილდოების დაწესებას.

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა