საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ჰომოლოგია, ჰომოტოპია და კატეგორიული ინვარიანტები ჯგუფებში და არასოციაციურ ალგებრებში
მოკლე აღწერა: პროექტი ეძღვნება ჯგუფების, არაასოციური ალგებრების (ლის, ლაიბნიცის, ჰომ-ლის და ჰომ-ლაიბნიცის ალგებრების) და მათი მაღალგანზომილებიანი ანალოგიების ჰომოლოგიური და ჰომოტოპიური თვისებების გამოკვლევას და მათი კატეგორიფიკაციის ამოცანების შესწავლას.  
ხელმძღვანელი: ხმალაძე ემზარ
მონაწილეები: დონაძე გურამი
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: ესპანეთის კვლევების სახელმწიფო სააგენტო
გრანტი: სამეცნიერო გრანტი
სკოლა/დეპარტამენტი:
დაწყება: 2021-08-01
დასრულება: 2023-12-31
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: მიმდინარე
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 77,803 EUR
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: 77,803 EUR
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა: თსუ, სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტი, ვიგოს უნივერსიტეტი
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა