საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: კომპანიის ფინანსური მოდელირება
მოკლე აღწერა: პროექტის მიზანია პროგრამული მოდულის შექმნა, რომელიც ფინანსური ანგარიშგების დოკუმენტებიდან აიღებს მონაცემებს, საჭიროების შემთხვევაში, დააკორექტირებს მათ, დაამუშავებს და შექმნის კომპანიის მოდელს. მოდელი დაეხმარება მენეჯმენტს გადაწვეტილებების მიღებაში. ბიზნეს მოდელი ეფუძნება საფუძვლიანი დაშვებების ერთობლიობას, რომელთა საფუძველზე ხდება ფინანსურ ანალიზში და შეფასებებში საჭირო კალკულაციები.
ხელმძღვანელი: ლემონჯავა გივი
მონაწილეები: ჯღამაძე ნინო
საკითხის აქტუალობა: შექმნა ფინანსური მოდელებისა, რომელთა საფუძველზე გაკეთდება ფინანსური ანგარიშების ფორმირება, კოეფიციენტური ანალიზი, პროექტების ეფექტიანობის შეფასება, პროგნოზირება და კრიტიკული ცვლადების მგრძნობელობითი ანალიზი.
მოსალოდნელი სიახლე: შექმნა ფინანსური მოდელებისა, რომელთა საფუძველზე გაკეთდება ფინანსური ანგარიშების ფორმირება, კოეფიციენტური ანალიზი, პროექტების ეფექტიანობის შეფასება, პროგნოზირება და კრიტიკული ცვლადების მგრძნობელობითი ანალიზი.
სავარაუდო გეგმა:
დონორი:
გრანტი:
სკოლა/დეპარტამენტი: ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 2021-09-01
დასრულება: 2023-12-31
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: მიმდინარე
შედეგი:
პროექტის ღირებულება:
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია: http://gmu.gtu.ge/Batumi2022/Conference_Batumi_2022.pdf

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა