საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: რვაპოლუსიანი კუთხითრხევადი ელექტრომაგნიტური ვიბრომანქანის დმუშავება და კვლევა
მოკლე აღწერა: კვლევის საგანს წარმოადგენს რვაპოლუსიანი კუთხითრხევადი ელექტრომაგნიტური ვიბრომანქანა, სადაც ტექნოლოგიური პროცესიდან გამომდინარე, რხევის ამპლიტუდის რეგულირება მიიღწევა მუდმივი დენის ვარირებით. მუშა ორგანოს რხევის სიხშირე ტოლია მკვებავი ცვლადი დენის ქსელის სიხშირისა. კვლევის მიზანია წარმოდგენილი ვიბრომანქანაში ენერგეტიკული, მექანიკური და საექსპლუატაციო მაჩვენებლების გაუმჯობესება.
ხელმძღვანელი: ჯავახიშვილი გელა
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა: ვიბრაციული მანქანები და ტექნოლოგიები გამოიყენება პრაქტიკულად ყველა დარგში. ზოგ შემთხვევებში ტექნოლოგიური პროცესები შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ ვიბრაციის გამოყენებით, ხოლო ზოგში კი ვიბრაციის გამოყენებით მიიღწევა პროცესების მნიშვნელოვანი ინტენსიფიკაცია და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ზრდა.
მოსალოდნელი სიახლე: დასმული პრობლემის გადაწყვეტისთვის შემუშვებული იქნება ორიგინალური მოდელი, რომლის სიახლე დაცული იქნება საქართველოს პატენტით.
სავარაუდო გეგმა: წელი კვლევის ძირითდი ეტაპები შედეგები გაზომვადი ინდიკატორები 1 თეორიული კვლევა თეორიული მასალა თეორიული მასალა საერთაშორისო განაცხადის (PCT) მომზადება და წარდგენა გამოგონებაზე პატენტი პატენტი საცდელი მოდელის დამზადება მოდელი მოდელი 2 გამოცდა ლაბორატორიულ პირობებში შედეგების პუბლიკაცია სტატია შედეგების წარდგენა კონფერენციაში მონაწილეობა 3 გამოცდა ლაბორატორიულ პირობებში შედეგების პუბლიკაცია სტატია შედეგების წარდგენა კონფერენციაში მონაწილეობა
დონორი:
გრანტი:
სკოლა/დეპარტამენტი: ინჟინერიის დეპარტამენტი
დაწყება: 2023-01-01
დასრულება: 2026-01-01
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: მიმდინარე
შედეგი: არ წარდგენილა
პროექტის ღირებულება:
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია: აღებული იქნება საქართველოს პატენტი; სტატია გამოქვეყნდება

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა