საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: დივერსიფიცირებული მართვის პრაქტიკა საქართველოს სოციალურ საწარმოებში
მოკლე აღწერა: მრავალფეროვან მუშახელზე მზარდი მოთხოვნა ტენდენციაა თანამედროვე ბიზნეს ლანდშაფტში. სოციალური საწარმოები საქართველოში ფოკუსირებულია მრავალფეროვანი სამუშაო ძალის დასაქმებაზე და თანამშრომელთა ორიენტაციისა და ეთიკური მენეჯმენტის პრაქტიკის მყარ ერთგულებაზე, რაც ადასტურებს მათ ბოლოდროინდელ ქმედებებს COVID-19-ის გავრცელების საპასუხოდ. რამდენიმე სოციალურმა საწარმომ აიღო ფინანსური რისკი საკუთარი ადამიანური კაპიტალის შესანარჩუნებლად, რადგან მათი იმპულსი, შეენარჩუნებინათ პერსონალი და მოერგოთ თავიანთი ოპერაციები უფრო ადაპტირებულ მოდელზე, განპირობებული იყო სოციალური ფაქტორებით. კვლევა მიზნად ისახავს ქართული სოციალური საწარმოების გაანალიზებას, როგორც შემთხვევის შესწავლას, რათა აჩვენოს მრავალფეროვნების მართვის კონცეფცია და მისი კორელაცია ორგანიზაციულ კულტურასთან.
ხელმძღვანელი: სურმანიძე ნათია
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა: Diversity encompasses visible and invisible distinctions, including sex, age, heritage, ethnicity, disability, professional approach, and others. The statement suggests that diverse perspectives and experiences can lead to a positive and inclusive work environment where individuals feel appreciated and recognize their role in accomplishing the organization's goals. While diversity has been extensively acknowledged as having significant consequences for employees, effective diversity management still needs to be discovered. Based on the Georgian enterprises, it can be asserted with confidence that social entrepreneurship constitutes a variant of entrepreneurial activities that engenders a range of workforce practices and fosters a corporate culture that prioritizes employee welfare and upholds ethical standards in entrepreneurship. Also, it is noteworthy that social entrepreneurship is considered an expanding and creative business sector in Georgia.
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი:
გრანტი:
სკოლა/დეპარტამენტი: ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 2023-01-01
დასრულება: 2024-01-01
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: მიმდინარე
შედეგი:
პროექტის ღირებულება:
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა: ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გურამ თავართქილაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი
პუბლიკაცია: სტატია უნდა გამოქვეყნდეს სკოპუსის ბაზაში ინდექსირებულ ჟურნალში

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა