საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ეკონომიკური თეორია როგორც პოლიტიკური პრობლემების გადაჭრის ხელობა
მოკლე აღწერა: ეკონომიკური თეორია განიხილება როგორც მეცნიერების დამოუკიდებელი დარგი. ამასთან, ყველა ეკონომიკური კონცეფცია შექმნილი იყო როგორც პასუხი კონკრეტულ პოლიტიკურ პრობლემებზე. თითუეული ასეთი კონცეფციის სრულფასობვანი გააზრება შეუძლებელია მისი შექმნის პოლიტიკური კონტექსტის გააზრების გარეშე. ამრიგად, შეუძლებელია ეკონომიკური თეორია პოლიტიკისგან დამუკიდებლად იყოს განხილული. ამიტომ პროექტის მიზანია ეკონომიკური კონცეფციების პოლიტიკურ ჭრილში განხილვა, რათა ის მეთოდოლოგიური მიდგომები ჩამოყალიბდეს, რომელიც ეკონომიკის უკეთ გააზრებაში დაგვეხმარება.
ხელმძღვანელი: რაქვიაშვილი ალექსანდრე
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა: ეკონომიკა პერმანენტულად რთულდება და ამასთან ერთად რთულდება ერთიანი ეკონოიმკური ხედვის ჩამოყალიბება. ეკონომიკური თეორიის ატომიზაციის შედეგად, ეკონომისტები კარგავენ უნარს, დაინახონ მთლიანი სურათი და ვიწრო სპეციალიზაციაში კარგავენ კავშირს რეალურ სამყაროსთან. ამასთან, ეკონომიკური თეორიისა და პოლიტიკის ხელმეორედ გაერთიანება, როგორც ეს ეკონომიკური თეორიის საწყის ეტაპზე იყო, შესაძლებლობას აჩენს ყველა თეორიისა თუ კონცეფციის საერთო მნიშვნელამდე იყოს დაყვანილი.
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა: 2 აკადემიური სტატიის დაწერა. ერთი კვლევის მეთოდოლოგიაზე, ხოლო მეორე ეკონომიკური თეორიის სწავლების მეთოდოლოგიაზე.
დონორი:
გრანტი:
სკოლა/დეპარტამენტი:
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: დამუშავების პროცესში
შედეგი:
პროექტის ღირებულება:
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა