საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: გრამატიკულ კატეგორიათა ფორმირების ისტორიისათვის
მოკლე აღწერა: პროექტი მოიცავს გრამატიკული კატეგორიების ფორმირებასთან დაკავშირებული საკითხების კვლევას. გრამატიკული კატეგორიების ფორმირების ისტორიის შესწავლა  ძალზე მნიშვნელოვანია დარგის განვითარების კანონზომიერებათა დასადგენად.   ჩვენი მიზანია,    XIX საუკუნის ქართულ პერიოდულ პრესაში  გრამატიკული კატეგორიების ფორმირებასთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული სტატიების შესწავლა   თანამედროვე სამეცნიერო მიდგომებსა  და ძირითად  მოდელებთან მათი შესაბამისობის/ ურთიერთმიმართების  დადგენის მიზნით.
ხელმძღვანელი:
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: საქართველოს უნივერსიტეტი
გრანტი: „სამეცნიერო კვლევითი პროექტების საუნივერსიტეტო საგრანტო კონკურსი“
სკოლა/დეპარტამენტი: ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: დასრულებული
შედეგი: არ დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება:
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა