საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერებისა და მხარდაჭერის კუთხით მათ შორის შრომითი მიგრანტი მშობელი ოჯახებისთვის
მოკლე აღწერა: მშობელთა მიგრაციის გავლენის შესწავლა ბავშვთა დაცვასა და კეთილდღეობაზე და ამ მიმართულებით სახელმწიფოს როლის განსაზღვრა.
ხელმძღვანელი: ბურდული ნანა
მონაწილეები: გუმბერიძე ნონა,თიაბაშვილი თინათინ,საამიშვილი თამთა,წერეთელი მაია
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: საქართველოს უნივერსიტეტი
გრანტი: „სამეცნიერო კვლევითი პროექტების საუნივერსიტეტო საგრანტო კონკურსი“
სკოლა/დეპარტამენტი: სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: დასრულებული
შედეგი:
პროექტის ღირებულება: 10,000 GEL
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: 10,000 GEL
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა