საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ფეიერის და T საშუალოები ცვლადმაჩვენებლიან ჰარდის მარტინგალურ სივრცეებში
მოკლე აღწერა: ჩვენ განვიხილავთ მარტინგალურ ჰარდის სივრცეებს ცვლადი პარამეტრით. როგორც მუდმივი $p$ პარამეტრის შემთხვევაში, ვაჩვენებთ რომ ჰარდის $H_{p(\cdot)}$ სივრცეები ექვივალნტურია $L^{p(\cdot)}$ სივრეების თუ $p_->1$. ჩვენ განვაზოგადებთ კლასიკურ შედეგებს და ვაჩვენებთ, რომ $f \in L^{p(\cdot)}$ ვილინკინ ფურიეს მწკრივის კერძო ჯამები ნორმით კრებადია ფუნქციისკენ როცა $p_->1$. ასევე დამტკიცებული იქნება ფეიერის საშუალოების მაქსიმალური ოპერატორის შემოსაზღვრულობა, როცა $p_->1/2$ და $\frac{1}{p_-}-\frac{1}{p_+} <1$ პირობა სრულდება. როგორც კერძო შემთხვევა, ჩვენ დავადგენთ ფეიერის საშუალოების თითქმის ყველგან და ნორმით კრებადობას.
ხელმძღვანელი: ტეფნაძე გიორგი
მონაწილეები: ნადირაშვილი ნატო
საკითხის აქტუალობა: საკითზე კვლევები აქტიურად მიმდინარეობს 2 ათეული წლის განმავლობაში, რომელშიც ჩართული არიან ქართველი, შვედი, უნგრელი, ჩეხი მეცნიერები.
მოსალოდნელი სიახლე: პროექტის ფარგლებში მოხდება ცვლადმაჩვენებლიან ჰარდის სივრცეებში სხვადასხვა შეჯამებადობის და მათი მახსიმალური ოპერატორების შემოსაზღვრულობი საკითხების შესწავლა.
სავარაუდო გეგმა: ყოველ წელს შესრულდება მინიმუმ ერთი პუბლიკაცია.
დონორი:
გრანტი:
სკოლა/დეპარტამენტი: მათემატიკის ინსტიტუტი
დაწყება: 2023-01-01
დასრულება: 2025-12-30
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: მიმდინარე
შედეგი:
პროექტის ღირებულება:
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია: მინიმუმ 3 სამეციერო პუბლიკაციის შესრულება რომლებიც დაიბეჭდება საერთაშორისო ჟურნალებში.

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა