საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ქართული ჰაგიოგრაფიის წყაროთმცოდნეობითი კორპუსი
მოკლე აღწერა:
ხელმძღვანელი: ტყეშელაშვილი ზვიად
მონაწილეები: ღორაშვილი-მეტრეველი თამარ,ხუროშვილი ანა
საკითხის აქტუალობა: ორიგინალური ქართული ჰაგიოგრაფია საქართველოს ისტორიის კვლევის მნიშვნელოვანი წყაროა. ჟანრის სპეციფიკის მკაცრი ჩარჩოს მიუხედავად, იგი გამოირჩევა დოკუმენტალისტური ხასიათით. მისი კომპლექსური შესწავლა აუცილებელია შესაბამისი ეპოქის სურათის მაქსიმალურად აღსადგენად.
მოსალოდნელი სიახლე: ჩვენი მიზანია - ერთ ფუნდამენტურ კრებულში თავი მოვუყაროთ საუკუნოვანი კვლევის მთავარ მასალებს, განვაახლოთ და შევავსოთ იგი კვლევის ახალი შედეგებით და ხელმისაწვდომი გავხადოთ საკითხით დაინტერესებული პირებისათვის; გამოვიყენოთ ახალი რესურსები, ტექნოლოგიები და მოვახდონოთ ჰაგიოგრაფიული წყაროების მაქსიმალურად სრული დიგიტალიზაცია (გაციფრულება); შევქმნათ თითოეული ძეგლის პორტფოლიო, რაშიც გაერთიანდება სრული ხელმისაწვდომი ინფორმაცია და შესაძლებელი გახდება მისი შემდგომი მართვა-გამოყენება.
სავარაუდო გეგმა: შევიმუშავეთ გეგმა: მოვიძიოთ თითოეული ჰაგიოგრაფიული ძეგლის დედნური (ხელნაწერი) რედაქციები და დავადგინოთ სრული მსგავსება-განსხვავებები მათ შორის; მოვახდინოთ უკვე შექმნილის შედარება და აღმოვფხვრათ გაპარული შეცდომები; დავადგინოთ რედაქციებს შორის სიტყვასხვაობები და მოვახდინოთ მათი ციფრული ადაპტირება; აღვადგინოთ/დავადგინოთ მნიშვნელოვანი სიტყვების ზუსტი წაკითხვა და ქარაგმული სისტემების თავისებურებები სიტყვების არქაულ ფორმებს დავურთოთ თანამედროვე შესატყვისები და განმარტებები. მნიშვნელოვანი რედაქციული თავისებურებები წარმოვადგინოთ პარალელური ტექსტების სახით. მოვიძიოთ სხვადასხვა ტიპური რედაქცია (კიმენური-მეტაფრასტული; ქართულ-უცხოენოვანი - ქართული ძეგლის უცხოენოვანი ვარიანტის შემთხვევაში) და თვალსაჩინო შედარება-შეპირისპირების სახით დავალაგოთ პარალელურად. ერთმანეთს შევუდაროთ სვინაქსარული და ვრცელი რედაქციები;
დონორი: საქართველოს უნივერსიტეტი
გრანტი: სამეცნიერო გრანტი
სკოლა/დეპარტამენტი: თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ქართული ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: მიმდინარე
შედეგი:
პროექტის ღირებულება:
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა