საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება:
მოკლე აღწერა:
ხელმძღვანელი:
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა: საკითხი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ქრისტიანობა უძველესი ტრადიციული რელიგიაა საქართველოში, ეკლესია შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული დღემდე დიდ როლს ასრულებდა და ასრულებს ქვეყნის პოლიტიკურ და კულტურულ განვითარებაში.
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი:
გრანტი:
სკოლა/დეპარტამენტი:
დაწყება:
დასრულება:
მიზნობრიობა:
სტატუსი:
შედეგი:
პროექტის ღირებულება:
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა