საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: დემოკრატიზაცია დესეკურიტიზაციის გზით: ლუსტრაციის პრაქტიკა და კავშირი დემოკრატიულ მმართველობასთან სომხეთსა და საქართველოში
მოკლე აღწერა: უსაფრთხოების სექტორში საბჭოური მმართველობის ტრადიციისა და კულტურის აღმოჩენა და ქვეყნის დემოკრატიული ტრანსფორმაციის პროცესში მათი ნეგატიური როლისა და გავლენის დადგენა
ხელმძღვანელი: ძებისაშვილი შალვა
მონაწილეები: გაჩეჩილაძე თინათინ
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: ფოლცვაგენის ფონდი
გრანტი: განვითარების პროგრამა
სკოლა/დეპარტამენტი: სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 2020-01-01
დასრულება: 2020-12-31
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: დასრულებული
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 9000 ევრო
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: 9000 ევრო
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა