საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ელიფსური და პარაბოლური სისტემების ხანგრძლივი დინამიკა, რომელიც მოიცავს ანომალიურ დიფუზიას და შეუქცევადობას
მოკლე აღწერა: გრანტის ფარგლებში დაგეგმილია ბიოლოგიაში წარმოშობილი დინამიური არაწრფივი კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებების გამოკვლევა. კერძოდ, ბიოლოგიურ უჯრედებში ანომალიური დიფუზიის აღწერა ფსევდოდიფერენციალური განტოლებების გამოყენებით, მათი ამოხსნადობის გამოკვლევა და რიცხვითი მოდელირება.
ხელმძღვანელი: დუდუჩავა როლანდ
მონაწილეები: ტეფნაძე გიორგი,ცაავა მედეა
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: ჰუმბოლდის ფონდი
გრანტი: სამეცნიერო გრანტი
სკოლა/დეპარტამენტი:
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: დასრულებული
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 47,100 EUR
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: 47,100 EUR
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა