საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: MOCAT
მოკლე აღწერა: აკადემიური პერსონალის თანამედროვე კომპეტენციების განვითარება. დამუშავდა 1 სასწავლო კურსი "უცხოელ სტუდენტთა სწავლება"
ხელმძღვანელი: ხერხეულიძე ნოდარ
მონაწილეები: გოლიაძე ნათია
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: პოლონეთის აკადემიური გაცვლის სააგენტო
გრანტი: აკადემიური პერსონალის თანამედროვე კომპეტენციები
სკოლა/დეპარტამენტი:
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: დასრულებული
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება:
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა