საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: საქართველოსა და სომხეთში გარემოს უსაფრთხოების სასწავლო პროგრამების განვითარება
მოკლე აღწერა: სფეროში ინოვაციური სამაგისტრო პროგრამების შექმნა საუკეთესო ევროპული გამოცდილების გაზიარებით. ახალ კურიკულუმთან ერთად პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საგანმანათლებლო და კვლევითი ცენტრის (AirLab) ჩამოყალიბება, რომლის ინფრასტრუქტურა გამოყენებული იქნება სტუდენტური პროექტებისთვის, სხვა დაინტერესებულ მხარეთა ერთობლივი პროექტებისთვის და სადემონსტრაციო საქმიანობისთვის, რაც, თავის მხრივ, გააძლიერებს უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობას და ხელს შეუწყობს ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრის მეცნიერული გზების ძიებას.
ხელმძღვანელი: თავზარაშვილი კახაბერ
მონაწილეები: ნოსელიძე ირაკლი
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: ევროკავშირი - erasmus +
გრანტი: Erasmus Mundus ერთობლივი ხარისხი
სკოლა/დეპარტამენტი: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: საგანმანთლებლო
სტატუსი: დასრულებული
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 997305 EUR
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: 997305 EUR
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა