საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ქმედების სისხლისსამართლებრივი შეფასება საზოგადოებრივი და კულტურული ფაქტორების გათვალისწინებით
მოკლე აღწერა: ცალკეული ქმედებების დასჯადობაზე კულტურული და საზოგადოებრივი თავისებურებების, ტრადიციების გავლენების კვლევა
ხელმძღვანელი: ჯიშკარიანი ბაჩანა
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა: საკიხის აქტუალობა გამომდინარეობს იქიდან, რომ პერიოდულად, დანაშაულების ჩადენა ხდება ტრადიციების თუ საზოგადოების ცალკეულ წრეებში გაბატონებული მოსაზებებიდან გამომდინარე (მაგ. ოჯახის ღორსების დაცვა), რისი გათვალისწებაც უწევს სასამართლო პრაქტიკასა და დოქტრინას დანაშაულების შეფასების დროს. საკითხი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მიგრაციის გააქტიურების ფონზე, როდესაც ერთ ქვეყანაში თავს იყრის სხვადასხვა სოციალური წრის, ქვეყნის თუ ერის წარმომადგენელი.
მოსალოდნელი სიახლე: ერთი მხრივ, დამუშავდება ახალი სალექციო მასალა, რათა სტუდენტებს მიეწოდოთ აღნიშნულ ჭრილშიც ინფორმაცია თუნდაც სხვა ქვეყნების გამოცდილებიდან გამომდინარე, მეორე მხრივ კი კვლევის შედეგები ნაწილობრივ აისახება სისხლის სამართლის კერძო ნაწილის სახელმძღვანელოშიც.
სავარაუდო გეგმა: 2022 წლის დასაწყისში განხორციელდება კვლევა საქართველოში. კვლევის ძირითადი ნაწილი განხორციელდება 4 თვის განმავლობაში, 2022 წელს, გერმანიაში, კიოლნის უნივერსიტეტის სისხლის სამართლის ინსტიტუტში. იმავე წლის შემოდგომა-ზამთრისთვის კი მომზადდება პუბლიკაცია.
დონორი: რუსთაველის ფონდი
გრანტი:
სკოლა/დეპარტამენტი: სამართლის დეპარტამენტი,სამართლის სკოლა,ქართული, გერმანული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტი
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: დასრულებული
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 8895 ევრო
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: 8895 ევრო
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა: კიოლნის უნივერსიტეტი, გერმანია
პუბლიკაცია: ბაჩანა ჯიშკარიანი, სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ-სახელმძღვანელო, მეორე გამოცემა, იურისტების სამყარო 2022

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა