საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგების შეფასება და პროგნოზირება
მოკლე აღწერა: თემა ეხება ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანობის, კერძოდ კი გარემოს, ფისკლური სტიმულების, სახელმწიფო პროექტებისა და სერვისების გავლენისა და ამ გავლენის მიზეზების შესწავლას ეკონომიკურ ზრდასა და ინფლაციაზე საქართველოში.
ხელმძღვანელი: ცომაია აკაკი
მონაწილეები: ჯღამაძე ნინო
საკითხის აქტუალობა: მსგავსი შინაარსის სრულფასოვანი კვლევა საქართველოში არ განხორციელებულა. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევა ინტერდისციპლინარული მიმართულებაა და ერთმანეთთან აკავშირებს ორ მსხვილ სამეცნიერო დარგს: ეკონომიკა და პოლიტიკური მეცნიერებები (მმართველობა და სამართალი). ჯერ არ განხორციელებულა კვლევა, რომელიც არ აჩენს შეკითხვებს პოლიტიკის მიზანშეწონილობის, მდგრადობისა თუ შედეგებზე ორიენტირებულობის მიმართ.
მოსალოდნელი სიახლე: მეცნიერულ სიახლეს წარმოადგენს განახლებული მეთოდოლოგია, რომლის მიხედვითაც განხორციელდება კვლევა. მეთოდოლოგია ეყრდნობა ზოგადი წონასწორობის დინამიკურ სტოქასტიკური მოდელების აგების აპრობირებულ ტექნოლოგიას და ამასთან ერთად, იყენებს როგორც საზოგადოებრივი სექტორის მართვის ეფექტიანობის შეფასების, ისე პოლიტიკური გადაწყვეტილებების ეკონომიკური შეფასების მიდგომებს
სავარაუდო გეგმა: პროექტი არის 3 წლიანი
დონორი: რუსთაველის ფონდი
გრანტი: ფუნდამენტური კვლევები
სკოლა/დეპარტამენტი: ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: წარდგენილი
შედეგი:
პროექტის ღირებულება:
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა