საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: ექთნის კვალიფიკაციის როლი პაციენტის უსაფრთხოებასა და მოვლის ხარისხის გაუმჯობესებაში
მოკლე აღწერა: პროექტის ფარგლებში განხოეციელდება კვლევა, საქართველოში ექთნების კვალიფიკაციისა და პაციენტთა უსაფრთხო მოვლის და გამოჯანმრთელების პროცესის ურთიერთკავშირის გამოვლენის მიზნით. თითოეული ადამიანი, პოტენციური პაციენტია, რომელიც საჭიროებს ჯანდაცვის სერვისების მიღებას, შესაბამისად მკურნალობის პროცესში ექთნის ჩართულობას. ექთნის პროფესია მიეკუთვნება იმ პროფესიათა რიცხვს, რომელიც მოთხოვნადი არის და იქნება მომავალში. ამიტომ, საკითხის ფუნდამენტური შესწავლა, კვლევის შედეგების ანალიზი ხელს შეუწყობს არა მხოლოდ პაციენტის უსაფრთხოებას და კლინიკაში მოვლის ხარისხის გაზრდას, არამედ დაგვეხმარება რეკომენდაციების შემუშავებაში. დარგის განვითარება და პოპულარიზაცია, დადებითად აისახება პროფესიის განვითარებასა და სამედიცინო სერვისების ხარისხზე, პაციენტების მკურნალობის და მოვლის შედეგებზე. ეს კი იქნება ის შედეგი, რომელიც მოახდენს გავლნას ადამიანების ყოფაზე.
ხელმძღვანელი: გოგაშვილი მაია
მონაწილეები: დურგლიშვილი ნატო,მაჩიტიძე მანანა,ნებიერიძე ვაჟა
საკითხის აქტუალობა:
მოსალოდნელი სიახლე:
სავარაუდო გეგმა:
დონორი: რუსთაველის ფონდი
გრანტი: ფუნდამენტური კვლევები
სკოლა/დეპარტამენტი: საექთნო საქმის დეპარტამენტი,ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა
დაწყება: 1900-01-01
დასრულება: 1900-01-01
მიზნობრიობა:
სტატუსი: წარდგენილი
შედეგი:
პროექტის ღირებულება: 202400 GEL
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია:

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა