საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: სოციალური ქსელები, როგორც გამოწვევა სისხლის სამართალში
მოკლე აღწერა: პროექტის ფარგლებში გაანალიზებული იქნება სოციალური ქსელების გავლენა სისხლის სამართალზე ცალკეულ დანაშაულებთან მიმართებით, იქნება ეს ე.წ. სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულები, პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებული საკითხები თუ სხვა. კვლევის ფარგლებში მოხდება შედარებითსამართლებრივ ჭრილში საკითხის დამუშავება, ვინაიდან ქართული პრაქტიკა და დოქტრინა ამ თვალსაზრისით საკმაოდ მწირია.
ხელმძღვანელი: ჯიშკარიანი ბაჩანა
მონაწილეები:
საკითხის აქტუალობა: საკითხი აქტუალურია სოციალური ქსელების ყოველდღიური გამოყენებიდან გამომდინარე, რის შედეგადაც ის ჩვენი ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად იქცა. თუმცა, ამას სჭირდება სამართლის ყველა სფეროში, მათ შორის სისხლის სამართალში, არსებული გამოწვევების გაანალიზებაც.
მოსალოდნელი სიახლე: კვლევის შედეგად დამუშავდება სტატია, რომელიც კონკრეტულად სისხლის სამართლისა და სოციალური ქსეების ურთიერთმიმართბეაზე იქნება კონცენტრირებული.
სავარაუდო გეგმა: 2023 წელს, 3 თვის განმავლობაში, განხორციელდება კვლევა გერმანიაში, კიოლნის უნივერსიტეტში, მოგვიანებით კი, ამავე წელს, დაიწერება სტატია.
დონორი: ევროკავშირი
გრანტი: სამეცნიერო გრანტი
სკოლა/დეპარტამენტი: სამართლის დეპარტამენტი,სამართლის სკოლა,ქართული, გერმანული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტი
დაწყება: 2023-06-30
დასრულება: 2023-09-30
მიზნობრიობა: სამეცნიერო
სტატუსი: მიმდინარე
შედეგი:
პროექტის ღირებულება: 15000 ევრო
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა: 15000
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა: კიოლნის უნივერსიტეტი, გერმანია
პუბლიკაცია: სტატია

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა