საქართველოს
უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი


კვლევითი პროექტის აღწერა
პროექტის დასახელება: მარნეულის მუნიციპალიტეტის მოლაპარაკე ტურისტული ობიექტები
მოკლე აღწერა: სამიზნე გეგოგრაფიული არეალია მარნეულის მუნიციპალიტეტი (ქვემო ქართლის რეგიონი), მუნიციპალიტეტში 18 დასახლებული პუნქტია (1 ქალაქი, 16 თემი, 75 სოფელი), სადაც 2014 წლის მონაცემებით 104 300 ადამიანი ცხოვრობს. მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა ტურიზმი, რასაც ადასტურებს მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული მდებარეობა და სახმელეთო თუ სარკინიგზო კვანძები. მუნიციპალიტეტის თემებში/სოფლებში მრავალი ნაკლებად შესწავლილი და ნაკლებად პოპულარული ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსია, რომელიც საჭიროებს მოკლევას, მონაცეთა ბაზის შექმნას და მათ ტურისტულ პროდუქტებად ჩამოყალიბებას, აღნიშნული, ერთი მხრივ ერთ-ერთი წინაპირობაა თემის ავთენტურობის/ თვითმყოფადობის შენარჩუნების და მეორე მხრივ, თემების არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის (ადათ-წესები, ჩვევები, ტრადიციები და ა.შ.) ტურისტულ პროდუქტებში ჩართვა და პოპულარიზაცია, როგორც ლოკალურ/რეგიონულ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე განაპირობებს მუნიციპალიტეტის თემებში ვიზიტორთა ნაკადების ზრდას, თემის მოსახლეობის გააქტიურებას და მცირე ბიზნესის განვითარებას შეუწყობს ხელს, ადგილობრივი თემების წარმომადგენლებს ექნებათ შესაძლებლობა ლოკალურ დონეზე მოახდინონ არსებული პოტენციური რესურსის ათვისება და ექსკლუზიური, ხარისხზე ორიენტირებული სერვისის შეთავაზება.
ხელმძღვანელი: დევიძე ეკა
მონაწილეები: დევიძე ნინო
საკითხის აქტუალობა: პროექტის მეშვეობით გაიზრდება თემებში მცხოვრები ახალგაზრდების ინტერესი/მოტივაცის გაზრდას, ასევე, მოხდება ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ქალების ხელშეწყობა/მხარდაჭერა პროფესიული/პრაქტიკული უნარების ამაღლების კუთხით და გაიზრდება საზოგადოებრივ საქმიანობაში მათი ჩართულობის დონე.
მოსალოდნელი სიახლე: პროექტის მეშვეობით გაიზრდება თემებში მცხოვრები ახალგაზრდების ინტერესი/მოტივაცის გაზრდას, ასევე, მოხდება ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ქალების ხელშეწყობა/მხარდაჭერა პროფესიული/პრაქტიკული უნარების ამაღლების კუთხით და გაიზრდება საზოგადოებრივ საქმიანობაში მათი ჩართულობის დონე.
სავარაუდო გეგმა: პროექტი მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 130-ამდე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ტექსტური, ფოტო და ვიდეო მასალების მოგროვებას, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გაცოცხლებას და ჩართვას ტურისტულ პროდუქტებში, თემის ღირებულებების, ავთენტური კულტურის და ტრადიციების დაცვა -შენარჩუნებას და პოპულარიზაციას, პროექტის ფარგლებში შეიქმნება 1 ფეისბუქგვერდი, ასევე, ,,მოლაპარაკე ტურისტული ობიექტების” 1 პლატფორმა, სადაც ინგლისურ ენაზე განთავსდება ინფორმაცია მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტოპ 10 ტურისტული ობიექტის/რესურსის შესახებ
დონორი: ევროკავშირი
გრანტი:
სკოლა/დეპარტამენტი: ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
დაწყება: 2023-05-25
დასრულება: 2024-06-13
მიზნობრიობა: სხვა
სტატუსი: მიმდინარე
შედეგი: დაფინანსდა
პროექტის ღირებულება: 2665 ლარი
პროექტის პირველადი ხარჯთაღრიცხვა:
პროექტის საბოლოო ხარჯთაღრიცხვა:
დონორისგან მიღებული თანხა:
თანადამფინანსებელი:
თანამშრომლობა/პარტნიორობა:
პუბლიკაცია: მიღებული კვლევის შედეგების სტატიებად გაამოქვეყნება.

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა